•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotarârea nr.26/2014

StemaRO

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

COMUNA PLENITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

HOTARARE

privind informatiile de interes public la nivelul Primariei si Consiliului Local Plenita

 

Consiliul local al comunei Plenita  întrunit în sedinţa  ordinara ordinara , în data de 23.04.2014;

Analizand referatul inregistrat sub nr. 8580 din 14.04.2014,  privind informaţiile de interes public care pot fi comunicate si informatiile exceptate de la comunicare;

Avand in vedere prevederile art. 4; 5;  6 şi 12  din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public si dispoziţiile HG nr.123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 ;

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.19,  si art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificările si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba lista informatiilor de interes public comunicate din oficiu, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Se aproba lista informatiilor de interes public comunicate la cerere, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3  Se aproba lista informatiilor exceptate de la comunicare conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4  Primarul comunei Plenita  va duce la  îndeplinire prevederile  prezentei hotarari.

Art.5  Prezenta poate fi contestata în conditiile legii si  se comunica, prin intermediul secretarului comunei Plenita, primarului comunei Plenita si Institutiei Prefectului Judetului Dolj si se aduce la cunostinta publica prin afisare, precum si pe pagina de internet a primariei comunei Plenita.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ

Burghel Nicolae                                                       SECRETAR,  Adrian Marian

 

Plenita: 23.04.2014

Nr.26

 


Anexa Nr. 1 la HCL Nr.26/23.04.2014

 L I S T A

 informaţiilor de interes public comunicate din oficiu

1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Comunei Plenita;
2. Structura organizatorica, atribuţiile compartimentelor, programul de funcţionare;
3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Comunei Plenita şi cele alepersoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor publice;
4. Programul de acordare a audienţelor;
5. Coordonatele de contact ale Comunei Plenita, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
6. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
7. Strategia Comunei Plenita;
8. Lista cuprinzând documentele de interes public;
9. Lista cuprinzând categoriile de documente elaborate şi/sau gestionate, potrivit legii;
10. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;
11. Raportul anual de activitate al autorităţii;
12. Planul anual de achiziţii;
13. Raportul periodic de activitate al autorităţii, după publicarea sa, potrivit art. 5 alin. (3) din Legea nr.544/2001.

 


ANEXA Nr. 2 la HCL Nr.26/23.04.2014

 

L I S T A  

informaţiilor de interes public comunicate la cerere

1.

Hotararile Consiliului Local al comunei Plenita. cu caracter normativ.

2.

Dispozitiile cu caracter normativ emise de primarul comunei Plenita.

3.

Componenta nominala a Consiliului local al comunei Plenita inclusiv apartenenta politica, comisiile de specialitate, regulamentul de functionare al consiliului local.

4.

Rapoartele anuale de activitate intocmite de consilierii locali

5.

Informari intocmite de primarul comunei Plenita privind starea economico-sociala a comunei Plenita, rapoartele anuale de activitate economico-sociala precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor Consiliului local.

6.

Lista imputernicitilor primarului care pot constata contraventii, aplica sanctiuni si domenii de activitate.

7.

Documentele privind inchirierea ori concesionarea spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta.

8.

Documentele referitoare la propunerile cetatenilor.

9.

Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de situatie, amplasamente cu mobilier stradal si constructiilor provizorii.

10.

Documentatiile cu caracter tehnic, documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si celelalte reglementari urbanistice care au stat la baza autorizatiilor de construire/ desfintare (se consulta exclusiv la sediul Primariei Plenita, numai de cei care pot face dovada ca sunt direct interesati sau potential afectati de prevederile acestora).

11.

Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/ desfintare eliberate.

12.

Situatia statistica privind activitatea de stare civila: numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor si alte asemenea.

13.

Evidenta dosarelor de: tutela, curatela, asistenta bolnavilor, asistenta sociala a persoanei varstnice in vederea incheierii unui act juridic de instrainare in scopul intretinerii si ingrijirii sale.

14.

Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activitatile si locurile in care se presteaza munca in folosul comunitatii, prezenta lunara la munca a beneficiarilor ajutorului social.

15.

Lista de achizitii publice servicii si lucrari.

16.

Dosarul achizitiilor publice, inclusiv contractele de achizitii de bunuri si servicii.

17.

Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.

18.

Nivelul impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor consiliului local, modul de calcul al acestora, facilitatile fiscale de care beneficiaza anumite categorii de cetateni, informatii care privesc aplicarea Legii nr. 571/2003, modificata si completata, privind Codul Fiscal.

19.

Relatii de colaborare sau parteneriat cu autoritatile publice din tara si din strainatate; infratirea cu alte comunitati din strainatate; programe ale unor vizite bilaterale.

20.

Lista certificatelor de producator eliberate.

21

Informatii privind activitatea cultural – sportiva desfasurata pe teritoriul comunei Plenita.

222

Relatii cu O.N.G. – uri, programe si colaborari.

23.

Informatii despre programele cu finantare externa.

 


ANEXA Nr. 3 la HCL Nr.26/23.04.2014

 

L I S T A

informatiilor exceptate de la comunicare

1.

Sesizarile si documentele privind cercetarea disciplinara;

2.

Numerele de telefon personale ale angajatilor din cadrul autoritatii, informatiile din dosarul profesional precum si informatii  privind activitatile extraprofesionale ale acestora;

3.

Sesizarile, cererile si plangerile persoanelor;

4.

Registrul general de intrare-iesire a corespondentei;

5.

Registrul pentru inregistrarea cererilor si raspunsurilor privind accesul la informatiile de interes public

6.

Registrul de dosare (cereri, plangeri sau sesizari);

7.

Ordinele si statele de plata  emise de unitatea noastra depuse si procesate la trezorerie;

8.

Datele cu caracter personal (IBAN) al furnizorilor de bunuri si servicii;

9.

Registrul de inventariere a bunurilor;

10.

Corespondenta cu institutiile publice interne;

11.

Dosarele privind litigiile in care institutia este implicata si numele persoanelor care sustin interesele Comunei Plenita in aceste litigii;

12.

Procesele-verbale de constatare;

13.

Rapoartele întocmite ca urmare a actiunilor de control si investigatie;

14.

Documentele a caror comunicare poate afecta dreptul la viata privata sau care pot influenta dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata;

15.

Dispozitii emise de catre primarul Comunei Plenita cu caracter personal;

16.

Hotararile Consiliului Local al comunei Plenita. cu caracter personal.