•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotărârea nr.35/2014

StemaRO

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E

privind stabilirea modalitatilor de plata a contravalorii spatiilor medicale atribuite medicilor de familie din comuna Plenita, in conditiile O.U.G. nr.68/2008

Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data de 23.06.2014;

Analizand expunerea de motive a primarului comunei Plenita, inregistrata sub nr. 9768 din 17.06.2014, intocmita in baza Procesului verbal al comisiei de vanzare a spatiilor proprietate privata a comunei Plenita cu destinatie de cabinete medicale nr. 9706 din 16.06.2014, rapoartele de evaluare inregistrate sub nr. 8964/8965/8966 din 06.05.2014, intocmite de catre evaluator autorizat ANEVAR, Ciocan I. Gheorghe Cabinet Individual Evaluare, prin care a fost stabilita valoarea de piata a celor trei cabinete medicale;

In baza prevederilor:

–          H.C.L. Plenita nr.3 din 27.01.2009 prin care a fost aprobata Lista spatiilor proprietate privata a comunei Plenita cu destinatie de cabinete medicale care vor fi vandute in conditiile OUG nr.68/2008;

–          OUG nr.68/2008 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical;

In temeiul art.36 alin 5 lit.b coroborat cu art.123 alin 1 din Legea nr.215/2001 – republicata – privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E :

Art.1. Consiliul Local al comunei Plenita, judetul Dolj, isi insuseste Procesul verbal al comisiei de vanzare a spatiilor proprietate privata a comunei Plenita cu destinatie de cabinete medicale inregistat sub nr. 9706 din 16.06.2014 si rapoartele de evaluare inregistrate sub nr. 8964/8965/8966 din 06.05.2014, intocmite de catre evaluator autorizat ANEVAR, Ciocan I. Gheorghe Cabinet Individual Evaluare, prin care a fost stabilita valoarea de piata a cabinetelor medicale prevazute in anexa la HCL  Plenita nr.3/2009.

Art.2. Se stabileste pretul si modalitatea de plata a contravalorii spatiilor medicale atribuite medicilor de familie din comuna Plenita, in conditiile O.U.G. nr.68/2008 astfel:

a) Denumirea spatiului medical  – comparator – prêt de vanzare:

1. Dispensar Medical si teren aferent Corp C1 –  Cumparator: Cabinet Medical Dr. Crucica Maria Simina SRL –  pretul de vanzare =   19.100 lei + TVA.

2. Dispensar Medical si teren aferent Corp C2 – Cumparator: CMI  Dr. Mociofleaca Viorica pretul de vanzare =   =  20.600lei + TVA.

3. Dispensar Medical si teren aferent sat Castrele Traiane – Cumparator: CMI  Dr. Toma Marin Granate = 19.900 lei + TVA.

b) Modaliatatea de plata:

1. Integral la incheierea contractului de vanzare cumparare in termen de 15 zile la data emiterii prezentei hotarari.

2. In  cel mult 36 rate lunare cu plata unui avans de 15 %  la incheierea contractului de vanzare cumparare in termen de 15 zile la data emiterii prezentei hotarari.

            Art.3.  Cheltuielile ocazionate cu evaluarea bunurilor, intocmirea documentatiilor cadastrale, incheierea contractului de vanzare-cumparare, constituirea  ipotecii in favoarea vanzatorului, cat si cele de publicitate imobiliara cad in sarcina cumparatorului.

            Art.4. Se imputerniceste dl.Calafeteanu Mihai Puiu, primar al comunei Plenita, cetatean roman, nascut la data de 08.11.1956 la Craiova, domiciliat în comuna Plenita, să semneze  în numele si pe seama Comunei Plenita  contractele de vanzare cumparare  cu persoanele aratate la art. 2 lit.a pct 1, 2 si 3 din prezenta hotarare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ

MOCIOFLEACA VIORICA                                SECRETAR,   Adrian Marian

 

 

Plenita: 23.06.2014

Nr.35