•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotărârea nr.46/2014

StemaRO

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

COMUNA PLENITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

 

H O T A R A R E

Consiliul Local al comunei Plenitaj, întrunit în sedinta ordinară, in data de 28.08.2014;

Având în vedere raportul nr. 11044 din 20.08.2014, prin care se propune mandatarea reprezentantului comunei Plenita în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor “ECODOLJ”, dl. Calafeteanu Mihai Puiu, pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei modificarea actului constitutiv si a Statutului ADI de Gestionare a Deşeurilor “ECODOLJ”;

            In conformitate cu  prevederile  Hotărârii de Guvern nr. 855/2008 referitoare la aprobarea actului constitutiv cadru si a statutului cadru ale asociatilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, Actului constitutiv si Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de gestionare a deșeurilor ECODOLJ, precum și a prevedrilor art.21 alin (1) din statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor “ECODOLJ”

În temeiul art.11, art.36 alin.2, lit.e si alin.7 lit.c, art 37 coroborate cu prevederile art. 45 alin.2, lit.f, art.61 alin.2 si art. 115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001, republicată, privind administratia publică locală cu modificarile si comlpetarile ulterioare;

 H O T Ă R Ă Ş T E :

             Art. 1. – Se mandatează reprezentantul comunei Plenita în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor “ECODOLJ”, dl. Calafeteanu Mihai Puiu, primarul comunei Plenita,  pentru a vota în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor “ECODOLJ” modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ în forma prevazută în Anexa nr.1 (Act aditional nr.2 la Actul Constitutiv) şi Anexa nr.2 (Act aditional nr.2 la Statutul Asociaţiei), parte integrantă a prezentei hotărâri.

            Art.2. Primarul comunei Plenita, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ,

MOCIOFLEACA VIORICA                                             SECRETAR,  Adrian Marian

 

 

Plenita: 28.08.2014

Nr.46

 


Primaria comunei Plenita

Comp. Achizitii publice si Urbanism

Nr. 11044 din 20.08.2014

 

RAPORT

 In perioada imediat urmatoare in infrastructura de salubrizare a localitatilor din Judetul Dolj urmeaza sa se efectuze investitii majore.

O parte din acestea vor fi finantate prin Programul  Operational Sectorial  Mediu, Axa Prioritara 2 “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric”, Domeniul Major de Interventie 1 “Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor” in cadrul proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor in Judetul Dolj” (deseurile municipale) urmand ca pentru restul tipului de deseuri autoritatile locale, responsabile de problematica acestora, sa asigure finantarea corespunzatoare, prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor “ECODOLJ” careia i-a fost acordat mandat expres in acest sens prin actul constitutiv si statut.

Analizand obiectul de activitate actual al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor “ECODOLJ” se constata ca in prezent activitatea privind „măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice” nu face parte din atributiile Asociatiei.

In aceste conditii, pentru a se asigura de catre Asociatie, in limita competentelor sale, problema gestionarii deseurilor provenite de la populatia judetului Dolj, fie ca sunt acestea municipale, asimilabile celor municipale, sau stradale, se impune completarea obiectului de activitate al Asociatie cu activitatea privind „măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice” asa cum se regaseste aceasta in Legea 101/2006 privind salubrizarea.

Mentionam ca acest demers este absolut necesar pentru ca Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor “ECODOLJ” sa poata impune viitorului operator judetean de colectare si transport a deseurilor municipale aceasta activitate, in functie de optiunile fiecarei localitati.

Totodata, avand in vedere ca prin intermediul proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor in Judetul Dolj” nu se finanteaza gestionarea tuturor tipurilor de deseuri pentru care autoritatile publice locale si judetene au obligatia legala de a asigura infrastructura de gestionare necesara (deseurile voluminoase, deseurile de echipamente electrice si electonice precum si cele provenite din constructii) precum si a faptului ca pentru realizarea investitilor este necesar a se asigura un aparat tehnic al Asociatiei, suficient si pregatit corespunzator, se impune modificarea cotizatiei membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor “ECODOLJ” si stabilirea unei cotizatii fixe pentru Judetul Dolj, membru asociat,  pentru a se asigura, intr-o prima faza, veniturile asociatiei.

In plus, datorita pensionarii unuia dintre membrii comisiei de cenzori precum si a starii de incompatibilitate rezultata din calitatea de Primar pe care un membru al comisiei de cenzori a dobandit-o intre timp, este necesar a se numi o alta comisie de cenzori.

Totodata, avand in vedere majorarea pragurilor legislative in materia achizitiilor publice fata de momentul intrarii in vigoare a documentelor constitutive ale Asociatiei (anul 2009) se impune modificarea si in statutul Asociatie a prevederii referitoare la atributiile Adunarii Generale a Asociatiei privind pragul valoric pentru aprobarea contractelor ce vor fi incheiate de Asociatie in nume propriu.

Fata de cele expuse mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare atasat.

Referent de specialitate,

Sing. Ion Matei


                        ANEXA NR.1 LA HCL Nr.46/28.08.2014

ACT ADITIONAL NR.2

La actul constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a  Deseurilor „ECODOLJ” autentificat sub nr.1158  Notar Public Rusescu Alina din data de 07.10.2009 modificat prin actul aditional nr.1 din 28.11.2012

Incheiat astazi ________ intre :

ASOCIATII:

Partile prezentului act aditional convin modificarea actului constitutiv al  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a  Deseurilor „ECODOLJ” autentificat sub nr.1158  Notar Public Rusescu Alina din data de 07.10.2009  modificat prin actul aditional nr.1 din 28.11.2012 dupa cum urmeaza:

Art.1. La dispozitiile capitolului V „SCOPUL ASOCIATIEI” alin. (1) lit.b) „gestionarea in comun a urmatoarelor activitati a serviciului de salubrizare”  se adauga punctul 8 „măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice”.

Art.2. Dispozitiile capitolului VI „PATRIMONIUL INITIAL” alin (3) lit.a) „sursele de venit ale asociatilor” se modifica dupa cum urmeaza:

  • contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor

 (incepand cu data de 01.01.2015 in cuantum de 320.000 lei/an pentru Judetul Dolj respectiv 0,5 lei/locuitor/an pentru restul asociatilor) şi alte contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre;

Art.3. Dispozitiile capitolului VII „ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL”  Controlul financiar al Asociatiei, Comisia de cenzori, se modifica componenta Comisiei de cenzori ai Asociatiei dupa cum urmeaza:

a)      dl./dna. __________, cetatean roman, nascut la data de __________, in localitatea _________, jud.Dolj, posesor al C.I. seria ___ nr.______, eliberat de ______ , CNP_____

b)       dl./dna. __________, cetatean roman, nascut la data de __________, in localitatea _________, jud.Dolj, posesor al C.I. seria ___ nr.______, eliberat de ______ , CNP_____

c)      dl./dna. __________, cetatean roman, nascut la data de __________, in localitatea _________, jud.Dolj, posesor al C.I. seria ___ nr.______, eliberat de ______ , CNP_____

Art.4. Celelalte prevederi din actul constitutiv al Asociatiei incheiat in data de 07.10.2009, modificat prin actul aditional nr.1 din 28.11.2012 raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat astazi __________ , in ________exemplare originale.

SEMNATURI


ANEXA NR.2 LA HCL Nr.46/28.08.2014

 

ACT ADITIONAL NR.2

            La statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a  Deseurilor „ECODOLJ” autentificat sub nr.1158  Notar Public Rusescu Alina din data de 07.10.2009, modificat prin actul aditional nr.1 din 28.11.2012

Incheiat astazi ________ intre :

ASOCIATII:

Partile prezentului act aditional convin modificarea statutului  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a  Deseurilor „ECODOLJ” autentificat sub nr.1158  Notar Public Rusescu Alina din data de 07.10.2009  modificat prin actul aditional nr.1 din 28.11.2012 dupa cum urmeaza:

Art.1. La dispozitiile  art.4 alin.(1) lit.b) „gestionarea in comun a urmatoarelor activitati a serviciului de salubrizare”  se adauga punctul 8 „măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice”.

Art.2. Dispozitiile art.7 „Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele” lit. a) din statut se modifica dupa cum urmeaza:

  • contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor

 (incepand cu data de 01.01.2015 in cuantum de 320.000 lei/an pentru Judetul Dolj respectiv 0,5 lei/locuitor/an pentru restul asociatilor) şi alte contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre;

Art.3. Dispozitiile art.11 lit.b) din statut se modifica  dupa cum urmeaza:

  • sa plateasaca, incepand cu data de 01.01.2015 cota de contributie anuala fixata la suma de 320.000 lei/an pentru Judetul Dolj respectiv 0,5 lei/locuitor/an pentru restul asociatilor

Art.4. Se modifică art.16 alin.2 lit g  dupa cum urmeaza:

g) aprobarea contractelor ce vor fi incheiate de Asociatie in nume propriu, a caror valoare depaseste echivalentul in lei al pragului prevazut de legislatia in vigoare in materia achizitiilor publice privind achizitia directa.

Art.5. Celelalte prevederi din statutul Asociatiei incheiat in data de 07.10.2009 modificat prin actul aditional nr.1 din 28.11.2012 raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat astazi __________ , in ________exemplare originale.

 

SEMNATURI