•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotărârea nr.47/2014

StemaRO

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

COMUNA PLENITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a comunei Plenia 2014-2020

 

             Consiliul Local al comunei Plenita, întrunit în sedinta ordinară, in data de 28.08.2014;

            Având în vedere expunerea de motive inregistrata sub nr. 11045 din 20.08.2014, prin care se propune a probarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a comunei Plenia 2014-2020;

            In baza prevederilor art. 36 alin. (4) lit. „e” din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 H O T A R A S T E :

            Art.1. Se aproba Strategia de Dezvoltare Durabila a comunei Plenita pe perioada 2014-2020, conform anexei (documentatia inregistrata sub nr. 10262 din 09.07.2014)  parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2. Primarul comunei impreuna cu aparatul de specialitate vor intreprinde toate diligentele pentru realizarea obiectivelor prevazute in documentatia aratata la art.1.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ,

MOCIOFLEACA VIORICA                               SECRETAR,  Adrian Marian

Plenita: 28.08.2014

Nr.47

 


Primaria comunei Plenita

Cabinet Primar

Nr. 11045 din 20.08.2014

 

 EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila a comunei Plenita  2014 -2020

Orice comunitate locala care doreste o dezvoltare armonioasa trebuie sa proiecteze, sa adopte si sa promoveze o viziune strategica in ceea ce priveste dezvoltarea sa viitoare.

            In conformitate cu prevederile art.36, alin.(4) lit. “e” din Legea 215/2001 a administraţiei publice locala -republicata- cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul local aproba strategiile de dezvoltare economica, sociala şi de mediu ale unităţii administrativ-teritoriale.

            Procesul de planificare strategica a vizat o definire a reperelor strategice de dezvoltare a comunei Plenita pe o perioadă de 6 ani si anume peroada cuprinsa intre anii 2014 – 2020.

            Principiile care au stat la baza procesului de planificare strategica au fost implicarea comunitaţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea demersului alaturi de celelalte principii deja consacrate: principiul eficientei, principiul capacitatii de adaptare, principiul suficientei, principiul precautiei, principiul participarii.

            Pentru stabilirea obiectivelor şi prioritatilor de dezvoltare a comunei Plenita pe perioada 2014-2020, au fost consultati toti factorii interesati de la nivel local. fiind stabilite  obiective prioritare, după cum urmează:

            OBIECTIVUL GENERAL  “ Cresterea calitatii vietii pentru toti locuitorii comunei Plenita”  avand urmatoarele obiective strategice:

1.    Stimularea sectoarelor cu potential de dezvoltare si crestere a competitivitatii economice:

            1.1. Stimularea investitiilor durabile in comuna Plenita;

            1.2. Stimularea micilor intreprinzatori;

            1.3. Sustinerea si dezvoltarea turismului.

2.    Dezvoltarea resurselor umane si a serviciilor sociale:

            2.1. Sprijinirea sistemului educational si promovarea obiectivelor culturale;

            2.2. Cresterea gradului de ocupare a populatiei din comuna Plenita;

            2.3. dezvoltarea sistemului de servicii sociale.

3.    Dezvoltarea infrastructurii de baza respectand standardele de mediu:

            3.1. Modernizarea si extinderea infrastructurii de transport;

            3.2. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii electrice;

            3.3. Cresterea accesului la utilitati;

            3.4. Dezvoltarea infrastructurii de gestionare a apelor si deseuriulor;

            3.5. Consrvarea naturii si protectia mediului.

            Avand in vedere cele prezentate, propun spre aprobare proiectul de hotarare in forma prezentata insotit de  documentatia inregistrata sub nr. 10262 din 09.07.2014 – Anexa la prezentul proiect de hotarare.

 

 

Primar,

Mihai – Puiu Calafeteanu