•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotărârea nr.58/2014

StemaRO

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

COMUNA PLENITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

HOTĂRÂRE

privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare si modernizare Camin cultural comuna Plenita, judetul Dolj”

 

Consiliul Local al comunei Plenita, judetul Dolj, intrunit in sedinta extraordinara in data de 28.10.2014;

Avand in vedere:

–  referatul inregistrat sub nr.12604 din 23.10.2014 prin care se propune predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executării obiectivului de investiţii de interes local „Reabilitare si modernizare Camin cultural comuna Plenita, judetul Dolj”

– H.C.L. Plenita nr. 57/28.10.2014 privind  aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I.) si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie de interes local „Reabilitare si modernizare Camin cultural comuna Plenita, judetul Dolj”

In conformitate cu prevederile OG. nr16/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii“C.N.I.” S.A;

In temeiul art. 36 alin. (1) lit.”c” si art.45 din Legea nr. 215/2001 (r) privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1. Se aproba predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol,  a imobilului situat in  localitatea Plenita, str. Traian, nr. 42, proprietate publica a comunei Plenita si aflat in administrarea Consiliului local Plenita, asezamant cultural  compus din teren in suprafata de 860 mp (din masuratori 959 mp), Camin cultural cu suprafata construita 855 mp, centrala termica cu suprafata construita 55 mp,  identificat potrivit Cartii funciare nr. 352, nr. cadastral 395, liber de orice sarcini, in vederea reabilitarii si modernizării  pe perioada realizarii obiectivului de investiţii „Reabilitare si modernizare Camin cultural comuna Plenita, judetul Dolj” de catre Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.

Art.2.  Se aproba asigurarea finantarii de catre Consiliul Local al comunei Plenita  pentru :

– Lucrari de sistematizare pe verticala a amplasamentului;

– Racorduri la utilitati (electrica, apa,canal,gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc);

– Intretinerea si exploatarea obiectivului de investitii.

            Art.3.  Consiliul Local al comunei Plenita,  se obliga sa asigure, in conditiile legii, suprafetele de teren necesare pentru depozitarea si organizarea santierului ;

            Art.4. Consiliul Local al comunei Plenita se obliga ca, dupa predarea amplasamentului si a obiectivului realizat, sa mentina destinatia acestuia si sa il intretina pe o perioada de minim 15 ani;

          Art.5.  Se aprobă asigurarea finantării de către Consiliul Local al comunei Plenita  pentru alte cheltuieli de servicii si lucrări finantate de U.A.T. Plenita în valoare de 97,190 mii lei, inclusiv TVA;

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ,

Barbu Marius Florin                                      SECRETAR,   Adrian Marian

 

 

 

Plenita: 28.10.2014

Nr.58