•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotărârea nr.60/2014

StemaRO

ROMANIA

JUDEŢUL DOLJ

COMUNA PLENITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

 

H O T A R A R E

privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Plenita

Consiliul local al comunei Plenita, judeţul  Dolj, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28.10.2014,

Având în vedere expunerea de motive nr. 12530 din 21.10.2014, întocmita de catre primarul comunei Plenita, din care rezultă necesitatea însuşirii de către consiliul local a variantei finale a proiectului de stemă a comunei Plenita;

Văzând procesul verbal nr. 12171 din care rezultă că s-a îndeplinit procedura dezbaterii şi consultării cetăţenilor privind afişarea proiectului de stemă la sediul consiliului local, afişare care a avut loc în ziua de 08.10.2014;

Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate,

Ţinând cont de prevederile art. 1, alin. 3-5 şi ale art. 2 din H. G. nr. 25/ 2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor şi de prevederile art.10 din Legea nr.102/ 1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

În temeiul prevederilor art. 36, alin.(1) şi alin.(9), coroborate cu prevederile art. 45, alin. (1) şi art.115, alin.(1). lit.b) din Legea 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1. Se însuşeşte varianta finală a proiectului de stemă a comunei Plenita, judeţul Dolj, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aproba explicatia heraldică a culorilor si simbolurilor conform anexei nr.2 la prezenta hotărare.

Art. 3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine primarului comunei Plenita, care o va transmite Comisiei Judeţene de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie din cadrul Consiliului Judeţean Dolj.

Art.4. La data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Plenita nr. 3 din 30.01.2012, având acelaşi obiect de reglementare.

 

Adoptată în comuna Plenita, la data de 28. 10.2014.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ,

Barbu Marius Florin                               SECRETAR,  Adrian Marian

 

Plenita: 28.10.2014

Nr.60