•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotărârea nr.65/2014

StemaRO

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

COMUNA PLENITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

 

H O T A R A R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii de interes local  

  ,, EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN SATUL PLENITA, COMUNA PLENITA, JUDETUL DOLJ”

 

Consiliul Local al comunei Plenita, judetul Dolj , intrunit in sedinta  ordinara in data de 24.11.2014;

Analizand expunerea de motive a Primarului Comunei Plenita, înregistrata sub nr. 13193 din 19.11.2014, prin care se solicita aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie de interes local “Extindere Retea de Canalizare Menajera in satul Plenita, comuna Plenita, judetul Dolj” si  raportul de specialitate  intocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate,  inregistrat la nr. 13213 din 19.11.2014;

Tinand cont de avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Plenita;

In baza prevederilor:

– Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

– Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– O.G. nr. 40/2006  pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. „b” coroborat cu art.36 alin (4) lit. „d” si art. 45 din Legea nr.215/2001 a admninistratiei publice locale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Local al comunei Plenita adopta prezenta;

 

H O T A R A R E :

            Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii de interes local   ,, EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN SATUL PLENITA, COMUNA PLENITA, JUDETUL DOLJ  ”, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Primarul Comunei Plenita, Judetul Dolj  va urmari ducerea la indeplinire a prezentei hotarari informand Consiliul Local al Comunei Plenita, Judetul Dolj , asupra modului de indeplinire.

Art.3.(1) Prezenta hotarare se va comunica Ministerului Mediului şi Pădurilor, DGFP Dolj, primarului comunei Plenita  si Institutiei Prefectului Judetului Dolj  in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

(2) Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica prin grija secretarului Comunei Plenita, judetul Dolj  prin afisare la sediul Primariei Comunei Plenita  si prin publicare pe site-ul propriu.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     CONTRASEMNEAZĂ,

Blejdea Alin Ion                                       SECRETAR,  Adrian Marian

 

 

Plenita: 24.11.2014

Nr.65


Anexa nr.1 la H.C.L.Plenita  nr.65 din 24.11.2014

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

 AI OBIECTIVULUI DE  INVESTITIE :

,, EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN SATUL PLENITA, COMUNA PLENITA, JUDETUL DOLJ

 

 

TITULAR: Comuna Plenita, judetul Dolj

BENEFICIAR:  Comuna Plenita, judetul Dolj

AMPLASAMENT : Satul  Plenita, comuna Plenita, judetul Dolj

Regiunea de dezvoltare 4 SUD  – VEST OLTENIA, România

 

PROIECTANT :  SC  INFRA & CIVIL DESIGN SRL

 

INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI:

 

VALOAREA INVESTITIEI :                                                                   

 

Mii lei

(inclusiv TVA 24%)

mii euro

(inclusiv TVA 24%)

TOTAL GENERAL

2.745,274

618,842

Din care C + M

2.365,489

533,241

 

Curs LEI/EURO la data de 07.11.2014 – 1 EURO 4,436 LEI

 

SURSĂ DE FINANŢARE/CHELTUIELI ELIGIBILE/CONTRIBUTIE PROPRIE :

In conformitate cu OUG 28/2013 – pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala cheltuielile eligibile sunt 2.580.264 lei cu T.V.A iar cheltuielile neeligibile  sunt in cuantum de 165.010 lei cu T.V.A(contributie proprie).

 

INDICATORI TEHNICI AI INVESTITIEI :

 

Retea de canalizare menajera- curgere gravitationala in lungime totala de L= 7292 m din conducte de PVC-U, multistrat:

6866 m conducte din PVC-U multistrat, SDR 41, SN4, De 200 mm ;

426 m conducte din PVC-U multistrat, SDR 41, SN4, De 250 mm.

Subtraversari ale retelei de canalizare gravitationala prin foraj orizontal dirijat :

Subtraversari ale conductei de canalizare gravitationala realizate prin foraj orizontal, in conducta de protectie din otel cu lungimea L = 32 m ;

Subtraversari ale conductei de canalizare gravitationala realizate prin foraj orizontal, fara conducta de protectie din otel, cu lungimea L = 84 m ;

Statii de pompare apa uzata menajera

Statie de pompare ape uzate menajere SP.au 1, prevazuta cu 2 pompe submersibile (1A+1R) pentru un debit  Q= 3,17 l/s,  inaltimea de pompare H(p) =7,83 mCA si puterea P = 1,10 kW ;

Statie de pompare ape uzate menajere SP.au 2, prevazuta cu 2 pompe submersibile (1A+1R) pentru un debit  Q= 3,17 l/s,  inaltimea de pompare H(p) =7,83 mCA si puterea P = 1,10 kW ;

Statie de pompare ape uzate menajere SP.au 3, prevazuta cu 2 pompe submersibile (1A+1R) pentru un debit  Q= 3,17 l/s,  inaltimea de pompare H(p) =7,83 mCA si puterea P = 1,10 kW ;

Statie de pompare ape uzate menajere SP.au 4, prevazuta cu 2 pompe submersibile (1A+1R) pentru un debit  Q= 3,17 l/s,  inaltimea de pompare H(p) =8,88 mCA si puterea P = 1,50 kW ;

Imprejmuiri zona de acces (din sârmă, fixată pe stâlpi metalici cu panouri de gard din ramă de oţel rotund 0,16 mm şi împletitură din sârmă de oţel zincată D= 2 mm cu ochiuri pătrate de 16×16 mm, cu înălţimea la coamă de 2,05 m  inclusiv porti acces) – L= 128 ml.

Conducte de refulare de la statiile de pompare in lungime totala de L= 568 m din conducte de PEID:

568 m conducte din PEID, PE80, SDR17.6, PN6, De 90 mm;

Subtraversari ale conductei de refulare prin foraj orizontal dirijat :

Subtraversari ale conductei de refulare realizate prin foraj orizontal, in conducta de protectie din otel cu lungimea L = 16 m ;

Desfacere -refacere sistem rutier (asfalt) in vederea pozarii conductelor

Desfacere-refacere sistem rutier (asfalt) cu suprafata S=40 mp.

Desfacere -refacere     acostament in vederea pozarii conductelor

Desfacere-refacere acostament drum cu lungimea L=170 ml.

Desfacere refacere rigole betonate in vederea pozarii conductelor

Desfacere -refacere rigole betonate cu lungimea L = 18 ml.

Desfacere-refacere platforme betonate in vederea pozarii conductelor

Desfacere refacere platforme betonate si podete in vederea pozarii conductelor cu suprafata                S =230 mp.

Durata de implementare a proiectului : conform graficului de realizare-  24 luni

Acesti indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul general al investitiei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Preşedinte de şedinţă,                             Contrasemnează,