•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotărârea nr.10/2015

StemaRO

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

COMUNA PLENITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E

Privind aprobarea inchirierii islazului comunal

 

Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data de 05.03.2015, analizand cerererile  inregistrate cu nr. 7485 din 26.03.2015, prin care se solicita inchirirea islazului comunal de catre cresctorii de animale din comuna Plenita;

In baza prevederilor Ordinului 407/2051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune si inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor;

In temeiul prevederilor art.9 alin 2 din OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 si art.45 din  Legea nr.215/2001 a admninistratiei publice locale, republicata;

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba inchirierea islazului comunal catre cresctorii de animale din comuna Plenita, in conditiile legii.

Art.2.  Pretul de pornire la licitatie este de :

–   70 lei/ha/an  pentru suprafetele de islaz din zona carierei Stramba;

– 100 lei/ha/an  pentru celelalte suprafete de islaz de pe teritoriul u.a.t. Plenita

Art.3. Se aproba contractul cadru de inchiriere prevazut in anexa nr. 1. parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. Primarul comunei impreuna cu aparatul de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ,

Radu Constantin                                      SECRETAR  Adrian Marian

 

 

Plenita: 05.03.2015

Nr.10

 

Comuna Plenita
Judetul Dolj

Nr.________/______________

CONTRACT
de inchiriere a islazului comunal din Plenita

Incheiat astazi _________________________

I. Partile contractante

1. Intre Comuna Plenita, cu sediul in Plenita, str.Traian nr.34, telefon/fax 0251368086, avand codul de inregistrare fiscala 4332266, cont _____________________________________________deschis la Trezoreria Calafat, reprezentat legal prin primar  dl. calafeteanu Mihai Puiu,  in calitate de locator, si:

2. ________________________________, cu exploatatia*) in comuna Plenita, sat _________________str. ___________________ nr. ______, judetul  Dolj, avand CNP/CUI ________________________________, nr. din Registrul national al exploatatiilor (RNE) __________/________/_________, contul nr. ____________________, deschis la ______________________, tel/fax _____________, reprezentata prin _________________________, cu functia de _______________, in calitate de locatar, la data de __________, la sediul locatorului, in temeiul prevederilor Codului civil si al Hotararii Consiliului Local al Comunei Plenita nr._)________/_______________. de aprobare a inchirierii islazului comunal,  s-a incheiat prezentul contract de inchiriere.

            II. Obiectul contractului

1. Obiectul prezentului contract il constituie inchirierea islazului comunei Plenita, pentru pasunatul unui numar de _______ animale din specia _________, situata in blocul fizic ________, tarlaua ________, in suprafata de …………..ha, dentificata in proiectul parcelar (schita) anexata care face parte din prezentul contract.
2. Predarea-primirea obiectului inchirierii se efectueaza pe baza de proces-verbal in termen de 5 zile de la data semnarii contractului, proces-verbal care devine anexa la contract.

3. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar in derularea inchirierii sunt urmatoarele:

a)bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini locatorului la expirarea contractului: ____________________________________________________________________________;

b)bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni locatarului in masura in care acesta din urma isi manifesta intentia de a le prelua in schimbul platii unei compensatii egale cu valoarea contabila actualizata, conform caietului de sarcini: _______________________________________________________________;

c)bunuri proprii care la expirarea contractului de inchiriere raman in proprietatea locatarului: ______________________________________________________________________________________;
4. La incetarea contractului de inchiriere din orice cauza, bunurile prevazute la pct. 3. lit. a) se vor repartiza potrivit destinatiilor aratate la acest punct, locatarul fiind obligat sa restituie, in deplina proprietate, liber de orice sarcina, bunul inchiriat.

5.Obiectivele locatorului sunt:

a)mentinerea suprafetei de pajiste;

b)realizarea pasunatului rational pe grupe de animale si pe tarlale, cu scopul mentinerii  calitatii covorului vegetal;

c)cresterea productiei de masa verde pe hectar de pajiste.

           III. Durata contractului

1. Durata inchirierii este de 5 ani, incepand cu data semnarii prezentului contract, cu respectarea perioadei de pasunat, respectiv _______________________________________ a fiecarui an.

2. Contractul de inchiriere poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult durata sa initiala, tinand cont de respectarea clauzelor contractuale, valoarea investitiilor efectuate de catre locatar pe pajiste si altele asemenea, cu conditia ca prin prelungire sa nu se depaseasca termenul maxim de 5 ani prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

                         IV. Pretul inchirierii

1. Pretul inchirierii este de ______ lei/ha/an, fara a depasi 50% din valoarea masei verzi pe hectar calculata in functie de pretul mediu stabilit de consiliul judetean, conform prevederilor art. 62 alin. (22) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, chiria totala anuala (nr. ha x pret pe ha) fiind in valoare de ______ lei.

2. Suma totala prevazuta la pct. 1 va fi platita prin ordin de plata in contul comunei Plenita, deschis la Trezoreria Calafat, sau in numerar la casieria unitatii administrativ-teritoriale.

3. Plata chiriei se face in doua transe: 30% pana la data de 30 noiembrie ale anului in curs si 70% pana la  data de 01 februarie ale anului urmator.

4. Intarzierea la plata a chiriei se penalizeaza cu 0,1% din cuantumul chiriei datorate pentru fiecare zi de intarziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derularii contractului.

5. Neplata chiriei pana la incheierea anului calendaristic conduce la rezilierea contractului.

            V. Drepturile si obligatiile partilor

            1. Drepturile locatarului:

– sa exploateze in mod direct, pe riscul si pe raspunderea sa pajistile care fac obiectul contractului de inchiriere.

            2. Drepturile locatorului:

a)sa inspecteze suprafetele de pajisti inchiriate, verificand respectarea obligatiilor asumate de locatar.

b)sa predea pajistea locatarului, indicandu-i limitele, precum si inventarul existent, pe baza de proces-verbal;
c)sa solicite utilizatorului situatia lucrarilor realizate, cu valoarea exacta a acestora si devizul aferent, conform legislatiei in vigoare;

d)sa isi dea acordul de principiu pentru lucrarile ce urmeaza a fi executate de locatar pe pajiste;

e)sa participe la receptionarea lucrarilor executate de catre locatar pe pajiste si sa confirme prin semnatura executarea acestora.

3. Obligatiile locatarului:

a)sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate si de permanenta a pajistilor ce fac obiectul prezentului contract;

b)sa nu subinchirieze bunurile care fac obiectul prezentului contract. Subinchirierea totala sau partiala este interzisa, sub sanctiunea nulitatii absolute;

c)sa plateasca chiria la termenul stabilit;

d)sa respecte cel putin incarcatura minima de 0,3 UVM/ha in toate zilele perioadei de pasunat;

e)sa comunice in scris primariei, in termen de 5 zile de la vanzarea animalelor sau a unora dintre acestea, in vederea verificarii respectarii incarcaturii minime de 0,3 UVM/ha in toate zilele perioadei de pasunat;
f)sa pasuneze animalele exclusiv pe terenul inchiriat;

g)sa practice un pasunat rational pe grupe de animale si pe tarlale;

h)sa introduca animalele la pasunat numai in perioada de pasunat stabilita;

i)sa nu introduca animalele la pasunat in cazul excesului de umiditate a pajistii;

j)sa realizeze pe cheltuiala sa lucrari de eliminare a vegetatiei nefolositoare si a excesului de apa, de fertilizare, anual;

k)sa respecte bunele conditii agricole si de mediu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

l)sa restituie locatorului, in deplina proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit si libere de orice sarcini, la incetarea contractului de inchiriere prin ajungere la termen;

m)sa restituie concedentului suprafata de pajiste ce face obiectul prezentului contract in conditii cel putin egale cu cele de la momentul incheierii contractului;

n)sa plateasca 30% din prima de asigurare.

4. Obligatiile locatorului:

a) sa nu il tulbure pe locatar in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de inchiriere;
b) sa nu modifice in mod unilateral contractul de inchiriere, in afara de cazurile prevazute  expres de lege;

c) sa notifice locatarului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor locatarului;

d) sa constate si sa comunice locatarului orice atentionare referitoare la nerespectarea clauzelor prezentului contract.

VI. Clauze contractuale referitoare la impartirea responsabilitatilor de mediu intre parti

Locatorul raspunde de: __________________________________________________________.

Locatarul raspunde de: __________________________________________________________.


            VII. Raspunderea contractuala

1. Nerespectarea de catre partile contractante a obligatiilor prevazute in prezentul contract de inchiriere atrage raspunderea contractuala a partii in culpa.

2. Pentru nerespectarea obligatiilor prevazute in prezentul contract partile datoreaza penalitati in limitele stabilite de legislatia in vigoare. Daca penalitatile nu acopera paguba, se vor plati daune.

3. Forta majora exonereaza partile de raspundere.

VIII. Litigii

1. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi solutionate pe cale amiabila. In cazul in care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate prin instantele de judecata.

2. Pe toata durata inchirierii, cele doua parti se vor supune legislatiei in vigoare.

3. Prezentul contract constituie titlu executoriu, in conditiile in care contractul respecta prevederile art. 1.798 din Codul civil.

            IX. Incetarea contractului

Prezentul contract de inchiriere inceteaza in urmatoarele situatii:

a)in cazul imposibilitatii obiective a locatarului de a-l exploata prin neasigurarea incarcaturii minime de animale;

b)pasunatul altor animale decat cele inregistrate in RNE;

c)la expirarea duratei stabilite in contractul de inchiriere;

d)in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre locator in baza documentelor oficiale, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina acestuia, in caz de dezacord fiind competenta instanta de judecata;

e)in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre locatar, prin reziliere de catre locator, cu plata unei despagubiri in sarcina locatarului;

f)in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre locator, prin reziliere de catre locatar, cu plata unei despagubiri in sarcina locatorului;

g)in cazul imposibilitatii obiective a locatarului de a-l exploata, prin renuntare, fara plata unei despagubiri;

h)neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei si a penalitatilor datorate;

i)in cazul vanzarii animalelor de catre locatar;

j)schimbarea destinatiei terenului, folosirea pajistii in alte scopuri decat cel pentru care a fost inchiriat terenul;

k)in cazul in care se constata faptul ca pajistea inchiriata nu este folosita.

X. Forta majora

1. Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

2. Aparitia si incetarea cazului de forta majora se vor comunica celeilalte parti in termen de 5 zile, prin telefon, fax, urmat de o notificare scrisa, cu confirmarea constatarii evenimentelor de acest gen de catre autoritatile competente. In caz de forta majora, comunicata si constatata in conditiile de mai sus, exercitarea obligatiilor partilor se decaleaza cu perioada corespunzatoare acesteia, cu mentiunea ca niciuna dintre parti nu va pretinde penalitati sau despagubiri.

3. Daca in termen de 3 zile de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa isi notifice incetarea de drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

4. In cazul decesului locatarului, mostenitorii legali sau testamentari ai exploatatiei pot continua derularea contractului.

XI. Notificari

1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazuta/prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal.
3. Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de niciuna dintre parti daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente

            XII. Dispozitii finale

1. Prezentul contract poate fi modificat si adaptat cu legislatia in vigoare pe parcursul executarii sale, cu acordul partilor.

2. Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prezentului contract se poate face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

3. Orice modificari legale ale prevederilor contractului de inchiriere vor fi insusite prin hotarare a consiliului local.
4. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru partea care va fi in neconcordanta cu prevederile sale, in conditiile in care contractul respecta prevederile art. 1.798 din Codul civil.

5. Prezentul contract impreuna cu anexele sale, care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor.

6. Prezentul contract a fost incheiat in 2 (doua). exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

LOCATOR ,                                                                 LOCATAR

Consiliul Local  Plenita,

Primar,

 

 

Vizat,

Secretar,

 

 

Prevederile prezentului contract-cadru constituie conditii minime obligatorii care trebuie respectate la incheierea contractelor, acestea putand fi completate in functie de situatia de fapt.