•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotărârea nr.14/2015

StemaRO

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E

privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2014

Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data 05.03.2013, analizand referatul  inregistrat cu nr. 7450 din 27.02.2015, prin care se propune aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2014;

In baza prevederilor  art 57 alin 1 si 4  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.36 alin 4 lit.a si art. 45 din Legea nr.215/2001 a admninistratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :

 Art.1. Se aproba  contul de incheiere si situatiile financiare ale exercitiului bugetar pe anul 2014 conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Primarul comunei impreuna cu serviciul financiar – contabil din cadrul aparatului propriu vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ,

Radu Constantin                                        SECRETAR   Adrian Marian

Plenita: 05.03.2015

Nr.14

 

 

 Anexa la HCL nr.14 din 05.03.2015

 

            Total active necurente = 30.596.611 lei, din care:

– Instalaţii tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică şi alte active  corporale = 2.020.000 lei

– Terenuri şi clădiri = 28.248.818 lei

–  Active fixe necorporale (programe informatice) = 327.793 lei

Total active curente = 2.991.126  lei, din care:

– Stocuri = 1.929.886 lei

– Creanţe din operaţiuni comerciale = 26.563 lei

– Creanţe bugetare = 456.255 lei

– Conturi la trezorerie, alte instituţii bancare = 578.422 lei

TOTAL ACTIVE = 33.587.737 lei

Total datorii necurente = 995.660 lei, din care:

– Provizioane (sume de plata din hotărâri judecătoreşti) = 995.599 lei

Total datorii curente = 655.247 lei,  din care:

-Datorii comerciale (furnizori bunuri şi servicii şi de active fixe) = 14.207 lei

– Datorii către bugete (contribuţii buget general consolidat dec.2011)= 87.877 lei

– Salariile angajaţilor ( decembrie 2011) = 122.920 lei

– Provizioane = 430.243 lei

TOTAL DATORII = 1.650.907 lei

           ACTIVE NETE = 31.936.830 lei

– Fonduri domeniul public şi privat = 23.353.229 lei

– Rezultatul reportat = 8.225.475 lei

– Rezultatul patrimonial al exerciţiului = -358.126 lei

– TOTAL CAPITALURI PROPRII = 31.936.830 lei.

Contul de execuţie al veniturilor se prezintă astfel:

Total prevederi bugetare definitive = 6.167.000 lei

Incasări realizate                             = 6.094.873 lei

Grad de realizare                            =      98,83 %

Contul de execuţie al cheltuielilor se prezintă astfel:

Credite bugetare defiintive = 6.944.000 lei

Plăţi efectuate                    =  6.380.915 lei

Grad de realizare               =      91,89 %

Excedentul la 31.12.2014 lei este de 541.784,39 lei ce se va utiliza pentru finanţarea cheltuielilor de dezvoltare în anul 2015.

Din sumele defalcate din TVA  de 3.830.000 lei au fost plătite:

Cheltuielile personal pentru învăţământ, evidenţa populaţiei, poliţie locală, persoane cu handicap, insoţitori persoane cu handicap = 3.032.000 lei

Cheltuieli pentru drumuri = 115.000 lei

Cheltuieli pentru echilibrarea bugetului local = 683.000 lei

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ,

Radu Constantin                                       SECRETAR  Adrian Marian