•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotărârea nr.19/2015

R O M A N I A

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

 

H O T A R A R E

 

pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru

gospodarirea localitatii, precum si constatarea faptelor ce constituie contraventii

Consiliul Local al Comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data de 28.04.2015;

Avand in vedere Expunerea de motive a primarului comunei Plenita inregistrata sub nr.8571 din 21.04.2015 prin care se propune aprobarea Regulamentului privind   stabilirea unor masuri pentru gospodarirea localitatii precum si constatarea faptelor ce constituie contraventii;

In conformitate cu prevederile:

– O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, modificata si completata;

– O.G. nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, aprobata si modificata prin Legea nr.515/2002;

In temeiul art. 36 alin.1 si 2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

 

            Art.1. Se aproba Regulamentul privind stabilirea unor masuri pentru gospadarirea localitatii, precum si constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii, prevãzut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2. La data adoptarii prezentei, Hotararea Consiliului Local al comunei Plenita nr. 22 din 31.08.2004 isi inceteaza aplicabilitatea.

            Art. 3. Constatarea si sanctionarea contraventiilor se face de catre:

– primar si imputernicitii acestuia;

– politistii locali din Politia Locala Plenita

– organele de politie si jandarmerie

Art. 4. Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 30 de zile de la adoptare.

            Art. 5. Prezenta hotarare va comunicata si adusa la cunostinta publicului prin grija secretarului comunei Plenita.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         CONTRASEMNEAZĂ,

Radu Constantin                                                          SECRETAR,

Adrian Marian

 

 

 

 

 

 

Plenita: 28.04.2015

Nr.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA  la HCL NR..19 din 28.04.2015

REGULAMENTUL

privind stabilirea unor masuri pentru gospadarirea localitatii, precum si constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii

 

 

Dispozitii Generale:

Potrivit O.G. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, o obligatie fundamentala a autoritatilor administratiei publice locale, a institutiilor publice, agentilor economici si a altor persoane juridice, precum si a cetatenilor o reprezinta infrumusetarea localitatii, creaarea unui mediu ambient corespunzator cu respectarea normelor mediu si de igiena.

Acest act normativ stabileste obligatiile si raspunderile care revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor publice, agentilor economici si cetatenilor, pentru buna gospodarire a localitatilor, pentru instaurarea unui climat de ordine si curatenie.

In acest sens autoritatile administratiei publice locale vor stabili, prin hotarari adoptate în conditiile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si ale O.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, care fapte savarsite de institutiile publice, agentii economici, alte persoane juridice, precum si de cetateni, constituie contraventii în domeniul bunei gospodariri a localitatilor urbane si rurale, si sanctiunile ce se pot aplica pentru acestea.

Prezentul Regulament stabileste si sanctioneaza unele contraventii pe raza administrativ teritoriala a comunei Plenita, care sa sistematizeze si sa cuprinda întreaga sfera de servicii, activitati, bunuri mobile si imobile apartinând domeniului public si privat al comunei Plenita si sa creeze  cadrul legal necesar ce are ca efect combaterea activitatii de degradare, distrugere sau depreciere a calitatii acestora.

Temeiul legal  îl constituie prevederile art. 24 din O.G nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 2, alin. (2) si ale art. 8, alin. (2) lit. d) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

OBLIGATIILE AUTORITATILOR A.P.L.

         Art.1.  Consiliul Local si Comuna Plenita au obligatia sa asigure:

–  masuri necesare pentru protectia sanatatii publice cu sprijinul si sub supravegherea organelor de specialitate ale statului;

–  masuri pentru conservarea si protectia mediului;

–  prevenirea poluarii accidentale a mediului sau a surselor si cursurilor de apa prin depozitarea necontrolata a deseurilor de catre agentii economici sau de catre cetateni;

– realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport si prelucrare a deseurilor si gunoaielor,  amenajarea unor locuri speciale de depozitare;

–  respectarea prevederilor legale si a documentatiilor    de amenajarea teritoriului si urbanism aprobate, precum si a normelor privind executarea constructiilor;

–  curatenia strazilor, pietelor si a celorlalte locuri publice, îndepartarea zapezii, a ghetii de pe strazi si trotuare, colectarea si depozitarea reziduurilor menajere si stradale, sortarea si valorificarea resurselor material refolosibile;

– repararea si întretinerea strazilor, a drumurilor, podurilor, podetelor, curatarea si amenajarea santurilor, modernizarea drumurilor existente; maturatul, spalatul cailor publice, întretinerea spatiilor verzi si a parcurilor:

–  întretinerea în buna stare a constructiilor existente, repararea si zugravirea periodica a acestora;
– organizarea de actiuni pentru salubrizarea si igenizarea localitatii;

– repararea. întretinerea si modernizarea retelei de distributie a apei: canalizarea si epurarea apelor uzate si pluviale;

– respectarea stricta a normelor igienico-sanitare în pietele agroalimentare, în târguri si oboare;

– pastrarea, conservarea, repararea si restaurarea, în conditiile legii, a monumentelor de pe teritoriul comunei Plenita;

– dezinsectia, dezinfecta si deratizarea localitatilor.

OBLIGATIILE AGENTILOR ECONOMICI/ PERSOANELOR JURIDICE

         Art.2. Agentilor economici  si persoanelor juridice le revin urmatoarele obligatii;

–  sa intretina în stare corespunzatoare imobilele în care îsi desfasoara activitatea, prin efectuarea lucrarilor de reparatii, amenajari si a altor lucrari specifice;

–  sa asigure   repararea, spalarea geamurilor si a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întretinerea firmelor si a fatadelor imobilelor în care îsi desfasoara activitatea, inclusiv spalarea, curatarea s, zugravirea periodica a acestora;

–  sa asigure curatenia la locurile de depozitare a materialelor în curtile interioare si pe celelalte terenuri pe care le detin, precum si pe caile de acces;

– sa asigure igiena în imobilele si incintele detinute, sub orice forma, prin activitati de curatare, dezinsectie si deratizare;

–  sa depoziteze corespunzator reziduurile menajere, industriale, agricole, precum si materialele refolosibile;

– sa efectueze si sa mentina curatenia trotuarelor, a partii carosabile a strazii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc si sa îndeparteze zapada si gheata de pe trotuarele din dreptul imobilelor si incintelor în care îsi desfasoara activitatea, potrivit normelor stabilite de consiliile locale:

– sa respecte masurile stabilite de Consiliul Local al comunei Plenita pentru asigurarea igienei publice si curateniei în localitati;

–  sa asigure curatarea mijloacelor de transport si a utilajelor la intrarea pe drumurile publice;

–  sa încheie contracte de preluare transport si neutralizarea reziduurilor menajere cu societatea de salubrizare. Contractele vor fi încheiate în mod distinct atât pentru sediile sociale cât si pentru celelalte sedii secundare (agentii, pucte de lucru sau alte asemenea sedii) aflate pe raza U.A.T. comunei Plenita.

 

OBLIGATIILE CETATENILOR

         Art.3.   In aplicarea prevederilor prezentei ordonante, cetatenilor le revin urmatoarele obligatii:

– întretinerea si curatenia locuintelor pe care Ie detin în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodaresti, a curtilor si împrejurimilor acestora;

–  curatarea fatadelor locuintelor si a altor constructii amplasate la frontul strazii si zugravirea periodica a acestora, potrivit masurilor stabilite de Consiliul Local;

– finalizarea constructiilor începute, pe baza autorizatiilor eliberate de primar, în conditiile si în termenele stabilite de acestea;

– repararea si întretinerea instalatiilor aferente imobilelor;

– mentinerea curateniei pe trotuare, pe partea carosabila a strazii sau a drumului, pe portiunea din dreptul gospodariei si a locurilor de parcare pe care le folosesc;

– îndepartarea zapezii si a ghetii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;

– pastrarea curateniei pe arterele de circulatie, în piete, târguri si oboare, în parcuri, locuri dejoaca pentru copii si în alte locuri publice:

– respectarea masurilor stabilite de Consiliul Local al comunei Plenita pentru asigurarea igienei publice si a curateniei în localitati;

– depozitarea reziduurilor menajere si a gunoaielor numai în locurile special amenajate de autoritatile administratiei publice locale;

– curatarea mijloacelor de transport Ia intrarea acestora pe drumurile publice:

pastrarea si folosirea corespunzatoare a pieselor de joaca pentru copii sau alte asemena dotari amplasate pe domeniul public;

–            sa încheie contracte de preluare transport si neutralizarea reziduurilor menajere cu societatea de salubrizare

 

SANCTIUNI

         Art.4. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice si de la 1000 lei la 2500 lei pentru persoane juridice/agentii economici urmatoarele fapte:

a) neîntretinerea curateniei si igienei în sedii de firme, în locuinte, în anexele gospodaresti, în curti si în gradini, precum si pe alte terenuri pe care le detin, împiedicând prin aceasta convietuirea în conditii civilizate a colocatarilor si vecinilor;

b) neasigurarea potrivit legii, a lucrarilor de zugravire si vopsire a partilor exterioare ale cladirilor, neînlocuirea jgheaburilor si burlanelor degradate, precum si neefectuarea unor lucrari de reparatii si întretinere la fatada imobilelor, creând astfel un aspect inestetic zonei respective;

c) neîntretinerea curateniei pe trotuarele aferente imobilelor, a locurilor de parcare pe care acestia le detin sau la folosesc;

d) arderea de resturi vegetale si menajere sau de alta natura, în curti, pe strazi, pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului, cât si pe terenuri proprietate privata;

e)  comercializarea si consumul semintelor pe strazi sau în alte locuri publice;

f) necuratarea zapezii si ghetii, imediat dupa depunere, sau pâna la ora 10— dimineata de pe trotuarele si rigolele din fata imobilelor pe care le detin sau administreaza. Zapada sau gheata rezultate se depoziteaza la o distanta de 0.30 m de bordura carosabilului. în cazul formarii poleiului, trotuarele vor fi presarate cu nisip sau rumegus. De asemenea, acolo unde functioneaza societati comerciale, obligatiile prevazute mai sus revin acestora, pe toata durata functionarii lor;

g)  aruncarea gunoaielor si a mucurilor de tigari pe fereastra locuintei/apartamentului;

h)  neasigurarea curateniei permanente a rigolelor din perimetrul imobilelor in care locuiesc sau pe care le folosesc in alt scop;

i)  blocarea aleilor pietonale sau a partii carosabile prin montarea unor bariere în vederea devierii circulatiei auto sau pietonale. fara acordul primariei comunei Plenita;

j)   împrejmuirea sau rezervarea unor suprafete apartinând domeniului public fara autorizare legala;

k) amenajarea de terase pe domeniul public tara aprobare sau   pe suprafete mai mari decât cele aprobate;

l)  nesemnalizarea si neîmprejmuirea cladirilor care nu mai prezinta siguranta în exploatare;

Art.5. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane fizice si de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice/agentii economici urmatoarele fapte:

a) aruncarea sau depozitarea pe domeniul public precum si în alte locuri publice a reziduurilor menajere si vegetale, a molozului si a altor reziduuri, a bunurilor materiale de orice fel, ca: utilaje, ambalaje, tonete. chioscuri, mese, constructii metalice, materiale de constructii de orice fel, caroserii de autovehicule, autovehicule de orice fel: degradate, avariate, dezmembrate partial sau total, cu sau fara numere de înmatriculare.

b)  parcarea pe o perioada mai lunga de 15 zile a autovehiculelor pe carosabiliul strazilor, împiedicând executarea lucrarilor de salubrizare;

c) expunerea prin lipire a afiselor sau anunturilor publicitare în alte locuri decât panourile de afisaj, precum si scrierea pe cladiri sau monumente de cuvinte obscene, lozinci de orice fel sau desenarea de însemne de orice natura;

d) distrugerea sau deteriorarea prin lovire sau incendiere a europubelelor, cosurilor de hârtii stradale. bancilor, indicatoarelor de circulatie, panourilor de afisaj, refugii de calatori; piesele din jocurile pentru copii si alte asemenea dotari amplasate pe domeniul public,

e) mentinerea de firme sau reclame deteriorate ori inestetice pe fatade ori acoperisurile imobilelor, precum si pe panourile speciale de afisaj si reclame afisate pe domeniul public;

f) executarea de reparatii auto, mecanice si de tinichigerie pe domeniul public (carosabilul strazilor, parcari, trotuare, zone verzi), precum si patarea acestora cu combustibili, lubrifianti, vopsele;

g)  atingerea adusa prestigiului sau amenintarea savârsita împotriva functionarului public împuternicit sa constate si sa aplice prevederile prezentei hotarâri, împiedicarea sub orice forma a agentului constatator de catre persoanele prezente la fata locului de a lua masuri de sanctionare a contravenientului;

h) neluarea de catre persoanele fizice si juridice a masurilor de împrejmuire si salubrizare a terenurilor pe care le detin, în calitate de proprietari sau administratori;

i) expunerea si comercializarea produselor de orice fel pe terenul apartinând domeniului public sau privat al comunei Plenita, fara a detine o autorizatie în acest sens.

 

Contraventii privind nerespectarea de catre persoanele fizice  normelor

privind cresterea si detinerea de animale si pasari altele decât cele de agrement

         Art.6. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice si de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane juridice urmatoarele fapte:

a)  cresterea animalelor si pasarilor de orice fel în adaposturi (cotete) amplasate la o distanta mai mica de 10 m de cladirile vecinilor, fara instalatie de colectare a dejectiilor, prevazute cu pardoseala betonata si sifon de scurgere. In comuna Plenita este permisa cresterea si detinerea pasarilor si animalelor de agrement. dar numai cu respectarea prevederilor prezentei hotarâri.

b) neevacuarea ritmica a reziduurilor animaliere colectate în fosa septica creând astfel discomfort vecinilor. Fosa septica va fi amplasata la o distanta de 10 m fata de cea mai apropiata locuinta, conform reglementarilor igienico-sanitare în vigoare, betonata si prevazuta cu capac;

e) depozitarea reziduurilor rezultate din cresterea animalelor si pasarilor în alte locuri stabilite decât cele stabilite de comuna Plenita;

d) pasunatul animalelor de orice fel pe raza comunei Plenita,cu exceptia zonelor special amenajate în acest sens (islazuri);

e) detinerea si cresterea animalelor si pasarilor, indiferent de numarul acestora, în cladiri si lânga cladiri cu mai multe apartamente:

f) circulatia animalelor nesupravegheate pe drumurile publice creând astfel un pericol iminent pentru siguranta circulatiei auto si pietonale.

 

Contraventii privind nerespectarea de catre persoanele fizice

a normelor privind detinerea, cresterea si circulatia câinilor

         Art.7. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 800 lei pentru persoane fizice si de la 800 lei la 1500 lei pentru persoane juridice urmatoarele fapte:

a) nevaccinarea anuala contra turbarii, câinilor mai mari de 6 luni;

b) necuratirea de catre proprietarii câinilor a excrementelor lasate în locurile unde circulatia acestora este permisa;

c) aducerea din alte localitati si lasarea în libertate pe domeniul public sau privat al comunei Plenita al câinilor de orice tel;

d)  împiedicarea prinderii cainilor fara stapân de catre persoanele autorizate de comuna Plenita

Contraventii privind nerespectarea de catre agentii economici, institutii

si persoane fizice a normelor privind buna gospodarire si mentinere a esteticii comunei

         Art.8. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice si de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane juridice urmatoarele fapte:

a)  neasigurarea curatirii geamurilor si vitrinelor, neînlocuirea celor sparte, neîntretinerea firmelor si fatadelor cladirilor, magazinelor, tonetelor, chioscurilor unde îsi desfasoara activitatea:

b) neamplasarea de catre agentii economici la fiecare intrare din strada la punctele de lucru sau sediul unde îsi desfasoara activitatea, a unui cos pentru ambalaje si tigari.

c)  nepastrarea curateniei la locurile de depozitare a reziduurilor menajere;

d)  nepredarea deseurilor periculoase rezultate din activitatea sanitara de stat si particulara (spitale, policlinici, cabinete medicale de stat sau private).

e) neîncheierea contractului de prestari servicii de salubritate pentru ridicarea gunoiului menajer de catre agentii economici de pe raza comunei Plenita cu operatorul de transport. Agentii economici sunt obligati sa-si procure containere pentru depozitarea gunoiului menajer.

f)  blocarea cu vehicule a accesului sau iesirii din parcare sau din proprietati, indiferent de titularul dreptului de proprietate;

g) spalarea autovehiculelor pe domeniul public

Contraventii privind nerespectarea normelor privind executarea lucrarilor de constructii, reparatii si demolari la cladiri, a lucrarilor de reparatii si interventii pe carosabiliul strazii

         Art. 9. Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei la 1500 Ici pentru persoane

fizice si de la 1500 lei la 2000 lei pentru persoane juridice urmatoarele fapte:

a) împrejmuirea incintelor de contructii sau reparatii a santierului lucrarilor în executie si neluarea masurilor de salubrizare si întretinere a curateniei în jurul împrejmuirilor.

Rulotele sau containerele mobile de constructii cu orice destinatie se vor amplasa numai în interiorul incintelor, iar când acest lucru nu este posibil, acestea se pot amplasa si pe domeniul public dupa achitarea laxelor legale si obtinerea autorizatiei de depozitare;

b) nesalubrizarea în aceeasi zi a suprafetelor de carosabil sau trotuar pe care se executa lucrari de constructii sau reparatii a acestora sau interventii la gospodaria subterana;

c) neînstiintarea compartimentelor de specialitate din cadrul comunei Plenita despre lucrarile de constructii de orice fel de unde rezulta pamânt, moloz, sau alte asemenea reziduuri, în vederea stabilirii traseelor pentru transportul si depozitarea acestora;

d) neasigurarea curateniei autovehiculelor de noroi sau alte reziduuri pentru a nu murdari caile publice, înainte de iesirea acestora din zona construibila, din statiile de betoane sau alte asemenea locuri;

e) neasigurarea curateniei cailor publice din zona de constructii, inclusiv a partilor din calea publica, care sunt cuprinse în incinta acesteia;

f) închiderea si ocuparea strazilor fara plata taxelor legale si fara autorizatie, în vederea executarii de lucrari de constructii de orîce fel.

Sunt exceptate de la aceasta prevedere societatile care executa lucrari de interventie la gospodaria subterana cu respectarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Contraventii privind nerespectarea  normelor cu privire la întretinerea si pastrarea curateniei parcurilor, scuarurilor, zonelor verzi, cladirilor, locuintelor, anexelor gospodaresti, arterelor de circulatie, cimitirelor si locurilor publice, precum si a împrejmuirilor acestora

         Art.10. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice si de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane juridice urmatoarele fapte:

a) taierea ori scoaterea din radacini, fara aprobarea compartimentelor de specialitate ale comunei Plenita, de arbori, puieti, lastari, cu sau fara ridicarea acestora;

b) însusirea de arbori doborâti de fenomene naturale sau de arbori care au fost taiati sau scosi din radacini, fara aprobarea compartimentelor de specialitate din cadrul comunei Plenita;

c) circulatia cu scutere, autovehicule sau motociclete în parcuri si pe zone verzi:

d)întreruperea curentului electric sau stingerea fara drept a lampilor ce servesc la iluminatul public pe strazi, în parcuri, sali de spectacol sau în alte locuri publice;

e) cosirea fara autorizatie a ierbii parcurilor scuarurilor si gradinilor publice;

f) distrugerea zonelor verzi prin rupere, calcare, taiere sau prin orice alte mijloace;

g) distrugerea de zone verzi amenajate cu trandafiri, arbori, arbusti sau alte plante ;

h) distrugerea zonelor verzi din jurul imobilelor prin cosit si strâns resturi vegetale din comuna Plenita;

i) împrastierea, aruncarea sau folosirea de substante toxice sau momeli otravite pe terenurile agricole, care apartin comunei Plenita, fara asigurarea masurilor de protectie a faunei.

         Art.11. Constituie contraventie si se sanctioneazacu amenda de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane fizice si de la 1500 lei la 2000 lei pentru persoane juridice urmatoarele fapte:

a) degradarea sau murdarirea statuilor sau grupurilor statuare, a monumentelor din cimitire si alte locuri publice, precum si a mobilierului urban si a jocurilor din parcurile, scuarurile, zonele verzi amplasate pe raza comunei Plenita;

b) schimbarea destinatiei zonelor verzi apartinând domeniului public, fara avizul compartimentelor de specialitate din cadrul comunei Plenita;

Contraventii privind nerespectarea de catre persoanele fizice si juridice a normelor

 privind desfasurarea corespunzatoare a activitatilor în pietele de pe raza comunei Plenita

         Art.12. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de Ia 600 lei la 1200 lei pentru persoane fizice si de la 1000 lei la 2000 iei pentru persoane juridice urmatoarele fapte:

a) nerespectarea curateniei de catre persoanele fizice si juridice care realizeaza acte de comert în piete, precum si loti cetatenii aflati în perimetrul pietelor;

b) aducerea si prezentarea la vânzare a produselor murdare, alterate sau degradate, precum si sortarea si spalarea acestora în incinta pietelor;

c) nerespectarea sectorizarii stabilite prin Regulamentul de functionare a pietelor

Art.13. Contituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de ia 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice si de la 1000 lei la 2000 iei pentru persoane juridice urmatoarele fapte:

a) Blocarea cailor de acces în mod nejustificat in incinta pietei de vehicole si autovehicole;

b) ocuparea si stationarea nejustificata pe platourile, caile de acces, în spatiile existente în incinta pietelor, de catre autovehicule, mijloace de tractiune animala, alte vehicule;

c) depozitarea ambalajelor pe platourile pietelor sau aglomerarea nejustificata a acestora în spatiile de vânzare;

d)comercialiarea neautorizata de produse de catre societati comerciale, agenti economici, persoane fizice, etc

e) comercializarea produselor de origine animala în afara spatiilor special amenajate;

f) sacrificarea animalelor destinate vânzarii în afara locurilor special amenajate, cu respectarea stricta a normelor sanitar- veterinare; în acest sens este interzis cu desavârsire sacrificarea animalelor în spatiile deschise sau în alte locuri publice;

g) comercializarea neautorizata a bauturilor alcoolice, precum si consumarea acestora în incinta pietelor;

h)  comercializarea substantelor toxice si inflamabile, precum si utilizarea artificiilor si petardelor în incinta pietelor;

i) comercializarea produselor etnobotanice;

j) comertul ambulant cu produse de orice fel in afara locurilor stabilite de  consiliul local;

k)  vânzarea de produse de orice fel fara sa fie afisate preturile de comercializare.

 

Art.14. Pentru protejarea mediului înconjurator, urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneza cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei u pentru persoane fizice si de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane juridice:

a) aruncarea sau depozitarea gunoaielor sau deseurilor de orice fel în alte locuri decât cele special amenajate, runcarea gunoiului menajer în pubelele de gunoi stradal sau în alte pubele decât cele repartizate , precum si aruncarea de deseuri de lemn sau rezultate din constructii (moloz , caramizi , boltari , etc.) la pubelele destinate pentru gunoi menajer ;

b) aprinderea deseurilor de orice fel în recipiente de colectare, în locuri publice sau în orice alte locuri daca se roduce disconfort sau poluare, precum si folosirea ca si combustibil pentru încalzirea locuintelor a deseurilor textile, de piele, de materiale plastice, cauciuc, etc.) sau a resturilor de lemn vopsite, lacuite sau îmbibate cu ichide industriale specifice;

c) depozitarea neorganizata a materialelor si crearea unor focare de infectie si insalubritate în incinta antierelor;

d) arderea miristilor, tufarisului si vegetatiei ierboase uscate;

e) nesupravegherea si neasigurarea depozitelor de deseuri si substante periculoase;

f) nerespectarea interdictiilor în legatura cu utilizarea pe terenurile agricole de pesticide sau îngrasaminte chimice.

g) aruncarea de resturi solide (paie, coceni, crengi, materiale textile etc.) în reteaua de canalizare;

h) aruncarea lesurilor animale în alte locuri decât cele special amenajate;

i) deversarea în canalele menajere si pluviale a dejectiilor provenite de la grajdurile si cotetele animalelor;

 

Art.15. În vederea asigurarii alimentarii cu apa rece, intretinerii si repararea instalatiilor de apa potabila, canal, savârsirea urmatoarelor fapte constituie contraventii si se sanctioneza cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei u pentru persoane fizice si de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane juridice:

a) bransarea sau racordarea unor instalatii de apa sau canalizare în instalatia unui abonat sau la reteaua publica fara acordul administratorului sau proprietarului retelei;

b) evacuarea în reteaua de canalizare a unor substante si deseuri care produc colmatarea rapida a canalizarii si împiedica procesul de epurare al apelor uzate ;

c) neprotejarea sau degradarea din culpa a caminelor de vizitare, la retelele subterane de apa si canal, distrugerea capacelor de canalizare;

d) deteriorarea aparatelor de masura, control, manevre, precum si a caminelor unde sunt amplasate instalatiile publice de distributie si racordurile ;

Cai de atac si dispozitii finale

Art.16. In cazul în care contravenientul nu respecta obligatia de a înlatura situatia creata prin savârsirea contraventiei, ca de exemplu de evacuarea a materialelor de demolare a constructiilor sau amenajarilor improvizate, de ridicare si evacuare a reziduurilor, de remediere a degradarilor produsi. etc., sau refuza de a se legitima, sau de a se prezenta la sediul Politiei Locale, organul constatator poate aplica, în mod repetat, dupa fiecare somatie a contravenientul care nu se conformeaza, o noua amenda pentru contraventia savârsita.

Agentul constatator stabileste amenda în cuprinsul procesului – verbal de constatare a contraventiei. In afara sanctiunilor prevazute mai sus, organul constatator va putea stabili în cuprinsul aceluiasi proces – verbal, când va fi cazul, atât valoarea pagubei produse prin contraventie, cât si confiscarea obiectelor care au servit la savârsirea contraventiei, cu precizarea valorilor.

Art.17. Pagubele pricinuite prin savârsirea contraventiilor se recupereaza în felul urmator:

a) situatia în care exista tarif de evaluare a pagubelor, agentul constatator, daca are dreptul sa aplice sanctiunea, stabileste si despagubirea pe baza de tarif, facând mentiunea corespunzatoare în procesul -verbal;

b) daca nu exista tarif de evaluare a pagubei, partea vatamata îsi va putea valorifica pretentiile conform legislatiei civile în vigoare.

Art.18. Sunt supuse confiscarii; –   bunurile care au servit la savârsirea contraventiei, daca sunt ale contravenientului.

Art.29. Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal, ori dupa caz da la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute pentru fapta savirsita, in acest Regulament.

Art.20. Impotriva procesului verbal de contraventie si de aplicare a sanctiunii, contravenientii pot face contestatie la la Judecatoria Bailesti.

Art.21. Contestatiile se solutioneaza de Judecatoria Bailesti.

Art.22. Procedura constatarii contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se completeaza cu prevederile O.U.G. nr. 2/2001. privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 23. Prezentul Regulament intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data adoptarii.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                          SECRETAR

Leave a Reply

Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*