•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotărârea nr. 2/2015

StemaRO

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

COMUNA PLENITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea HCL Plenita nr.58/2014 privind predarea către M.D.R.A.P. prin “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare si dotare Camin cultural comuna Plenita, judetul Dolj”

 

Consiliul Local al comunei Plenita, judetul Dolj, intrunit in sedinta ordinara in data de 04.02.2015;

Analizand expunerea de motive  inregistrata sub nr.6895 din 30.01.2015 care se propune modificarea si completarea H.C.L. Plenita nr.58/2014 privind  predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executării obiectivului de investiţii de interes local „Reabilitare si modernizare Camin cultural comuna Plenita, judetul Dolj”

In temeiul art. 36 alin. (1) lit.”c” si art. 45 din Legea nr. 215/2001 (r) privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.unic: Se modifica si completeaza H.C.L. Plenita nr. 58/2014- privind predarea către M.D.R.A.P. prin “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare si dotare Camin cultural comuna Plenita, judetul Dolj” dupa cum urmeaza:

Art.1 va avea urmatorul cuprins:

            Se aproba predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol,  a amplasamentului (camin cultural si teren aferent) situat in  comuna Plenita si aflat in administrarea Consiliului local Plenita, identificat potrivit Cartii funciare nr. 30761, nr. cadastral 395 in  suprafata totala de 959 mp nr. cadastral 395-C1 in suprafata de 855 mp  si nr. cad. 395-C2 in suprafata de 55 mp  liber de orice sarcini, in vederea si pe perioada realizarii de catre  C.N.I. a obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare si dotare Camin cultural din  comuna Plenita, judetul Dolj”.”

Art.2 va avea urmatorul cuprins:

            “Se aproba asigurarea finantarii de catre Consiliul Local al comunei Plenita  pentru :

– Lucrari de sistematizare pe verticala a amplasamentului;

– Racorduri la utilitati (electrica, apa,canal,gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc);

             – Intretinerea si exploatarea obiectivului de investitii.”

            Art.3 va avea urmatorul cuprins:

              “Consiliul Local al comunei Plenita,  se obliga sa asigure, in conditiile legii, suprafetele de teren necesare pentru depozitarea si organizarea santierului.”

            Art.4 va avea urmatorul cuprins:

            Consiliul Local al comunei Plenita se obliga ca, dupa predarea amplasamentului si a obiectivului realizat, sa mentina destinatia acestuia si sa il intretina pe o perioada de minim 15 ani.”

            Art.5 va avea urmatorul cuprins:

            Se aprobă asigurarea finantării de către Consiliul Local al comunei Plenita  pentru alte cheltuieli de servicii si lucrări finantate de U.A.T. Plenita în valoare de 97,190 mii lei, inclusiv TVA.”

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ,

Blejdea Alin Ion                                SECRETAR  Adrian Marian

 

 

Plenita: 04.02.2015

Nr.2