•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotărârea nr. 3/2015

StemaRO

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E

 

privind bugetul local pe anul 2015

Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data de 04.02.2015;

Analizand referatul  inregistrat sub nr. 6889 din 30.01.2015, prin care se propune proiectul  bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014;

Potrivit adreselor DGRFP Dolj nr.CRR -DGR 1481 si CRR-DGR 1479 din 22.01.2015,

In baza prevederilor:

–          Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;

–          Legii nr.187/2014 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2015;

–  Legii nr.273/2006 (r) privind finatele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.36,alin.4, lit.a, din Legea nr.215/2001-republicata- privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1.  Se aproba bugetul local al comunei Plenita, judetul Dolj,  pe anul 2015, conform anexelor  nr.1 si 2  ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Primarul comunei prin Serviciul financiar-contabil din cadrul aparatului propriu de specialitate vor duce la  indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ,

Blejdea Alin Ion                                     SECRETAR Adrian Marian

 

Plenita: 04.02.2015

Nr.3

ANEXA nr. 1 la HCL nr. .3/04.02.2015

Buget local pentru 2015

VENITURI – TOTAL      =  4466,00 mii lei

1.Venituri proprii        =  1235,00 mii lei

2.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetului local  (11.02.06- D.G.F.P.)                            =  62.00 mii lei

3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor (11.02.02)=    2684.00 mii lei

4. Cote defalcate din impozitul pe venit pentru  echilibrare, din care             := 28,00 mii lei

5. Sume defalcate din impozitul pe venit

(41.75%)  =363,00 mii lei

6. Subvenţii Acţiuni sănătate=24,00 mii lei

7. Finanatarea  programului national de dezvoltare  locala                                      =78.00 mii lei

 

 

 

CHELTUIELI – TOTAL   = 4998.00 mii lei1.Autoritati executive   = 1182.30 mii leia.cheltuieli de personal =551.30 mii leib.bunuri si servicii        = 600.00 mii lei

c. cheltuieli dezvoltare  =31,00 mii lei

2.Alte serv.publice gen. (SCPLEP)=63.00

mii lei

a.cheltuieli de personal=62.00 mii lei

b.bunuri si servicii      =1.00 mii lei

3.Transferuri pt. asistenta sociala pentru persoane cu handicap =  8,00 mii lei

4.Ord publ si sig nat (Pol locală,PSI)=393.30

mii lei

a.cheltuieli de personal =197.30 mii lei

b.bunuri si servicii        = 201,00 mii lei

5.Invatamant                 = 2340,00 mii lei

a.cheltuieli de personal = 2121,00 mii lei

b.bunuri si servicii        = 219,00 mii lei

6. Sănătate                    = 224,00 mii lei

a.cheltuieli de personal  = 24,00 mii lei

b. cheltuieli dezvoltare   = 200,00 mii lei

7.Cultura,recreere si religie=245,00 mii lei

a. cheltuieli de personal =49,00 mii lei

b.bunuri si servicii          =49,00 mii lei

b. cheltuieli dezvoltare    =178.00 mii lei

8.Asistenta si asigurari sociale=269.40 mii lei

a.cheltuieli de personal   =17.40 mii lei

b.ajutoare sociale in numerar=252,00 mii lei

9.Locuinte,servicii si dezv. publica=131,00

mii lei

a.bunuri si servicii          = 91,00 mii lei

b. cheltuieli dezvoltare   =40,00 mii lei

10.Prot. mediu – salubrit.=180,00 mii lei

a.bunuri si servicii           =19,00 mii lei

c. cheltuieli dezvoltare     =161,00 mii lei

11..Transporturi – drumuri comunale=35,00

mii lei

a.bunuri si servicii            =35,00 mii lei

Excedentul anului 2014 în sumă de 541784.39 lei va fi utilizat pentru finantarea secţiunii de dezvoltare in anul 2015.

Suma de 60388 lei alocata de catre Ministerul Dezvoltarii Nationale pentru investitia „Extindere retea de canalizare ape uzate menajere in comuna Plenita”  va fi utilizata in anul 2015 cu aceeasi destinatie.

 

ANEXA nr. 2  la HCL nr.3/04.02.2015

Buget de venituri proprii pentru 2015

VENITURI – TOTAL   =  255,00 mii lei

1.Venituri proprii         =   236,00 mii lei

2. Excedent 2014           =     19,00 mii lei

1.Cultura,recreere si religie=56,00 mii lei

a.bunuri si servicii                =56,00 mii lei

2.Locuinte,servicii si dez. publica=180,00

mii lei

a.bunuri si servicii           =180,00 mii lei

 

Presedinte de sedinta,                                                      Secretar,