•  

  SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
 • Failure notice from provider:
  Connection Error:http_request_failed

Hotărârea nr. 34/2015

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E

privind aprobarea documentelor necesare demarării si derularii procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii contractului privind delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în judetul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea

 

Consiliul Local al comunei Plenita întrunit în şedinţa ordinara din 25.06.2015;

Având în vedere prevederile:

– art.867-870 din Noul Cod civil; prevederile art.123 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, actualizata;

– Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 republicata, prevederile art. 59 lit. d) din Legea 211 / 2011 privind regimul deseurilor;

– Contractului de Asociere privind modul de implementare al Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Dolj revizuit (acord) din 28.11.2012 cu modificarile ulterioare, actele constitutive ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare ECODOLJ, prevederile Aplicației de Finanțare pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj”;

– OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

– HG nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006,

Avand in vedere necesitatea aprobării documentatiei de atribuire pentru Contractul de Delegare prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea

În temeiul art.36 alin.2 lit.d) coroborat cu alin.4 lit.f) si alin.6 lit.a) pct.14, precum şi al art.45 alin.1 si art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicate, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

            Art. 1 – Se aprobă modalitatea de gestiune a urmatoarelor activitati ale serviciului de salubrizare in Judetul Dolj:

 1. Colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori;
 2. Colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora
 3. Operarea/administrarea statiilor de transfer pentru deseurile municipale si deseurile similare;
 4. Sortarea deseurilor municipale si deseurilor similare in statiile de sortare
 5. Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare;

sub forma gestiunii delegate, in cadrul contractului intitulat “DELEGAREA PRIN CONCESIONARE A GESTIUNII UNOR ACTIVITĂŢI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE, RESPECTIV COLECTAREA ŞI TRANSPORTUL DEŞEURILOR MUNICIPALE SI A ALTOR FLUXURI DE DESEURI ÎN JUDEŢUL DOLJ PRECUM ŞI OPERAREA STAŢIEI DE SORTARE ŞI TRANSFER GOICEA”

            Art. 2 – Procedura de atribuire a contractului “DELEGAREA PRIN CONCESIONARE A GESTIUNII UNOR ACTIVITĂŢI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE, RESPECTIV COLECTAREA ŞI TRANSPORTUL DEŞEURILOR MUNICIPALE SI A ALTOR FLUXURI DE DESEURI ÎN JUDEŢUL DOLJ PRECUM ŞI OPERAREA STAŢIEI DE SORTARE ŞI TRANSFER GOICEA” va fi licitatia publica deschisa.

            Art. 3 – Se aprobă “Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea” , respectiv pentru activitatile serviciului de salubrizare mentionate la art.1, în forma prezentata in Anexa I, care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 4 – Se aproba “Regulamentul serviciului de salubrizare în județul Dolj”, asa cum este prevăzut in Anexa III, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru activitatile serviciului de salubrizare care fac obiectul de activitate al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestiune a Deseurilor ECODOLJ.

            Art. 5 – Se aprobă “Documentatia de atribuire pentru delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea” , respectiv activitatile serviciului de salubrizare mentionate la art.1, conform Anexei II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și care cuprinde următoarele secțiuni:

 • Secțiunea I – Fișa de Date (curpinzand criteriile de selecţie pentru activitatile serviciului delegat)
 • Secțiunea II – Caiet de Sarcini
 • Sectiunea III – Formulare
 • Sectiunea IV – Proiectul contractului de delegare
 • Sectiunea V – Regulamentul serviciului de salubrizare în județul Dolj

            Art. 6 – Se imputerniceste dl. Calafeteanu Mihai Puiu, Primar al comunei Plenita, ca in numele si pentru comuna Plenita, să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ:

 1. “Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea
 2. “Documentatia de atribuire pentru delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea
 3. “Regulamentul serviciului de salubrizare din județul Dolj

așa cum sunt ele prevăzute în Anexa I, Anexa II si Anexa III, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 7 – Se acorda mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ cu sediul în județul Dolj, str.Unirii, nr.19, Municipiul Craiova, înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la grefa Judecatoriei Craiova sub nr. 81/03.11.2009, CIF 26186870 pentru:

 1. Publicarea anuntului de participare aferent procedurii de atribuire a contractului privind delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea
 2. Publicarea documentatiei de atribuire (inclusiv studiul de oportunitate si regulamentul serviciului) pentru delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea
 3. Derularea procedurii de achizitie publică aferentă atribuirii contractului privind delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea (elaborarea raspunsurilor la clarificarile inaintate de operatorii economici interesati, efectuarea modificarilor necesare in documentatia de atribuire a achizitiei si a documentelor adiacente solicitate de ANRMAP/alte institutii cu atributii in acest sens, dupa caz, evaluarea ofertelor, intocmirea dosarului achizitiei publice, elaborarea rapoartelor si a oricaror documente din cadrul procedurii de achizitie necesare derularii si finalizarii procedurii de achizitie)

            Art. 8 – Prezenta hotărâre va fi comunicată  Unității de Implementare a Proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Dolj”, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ, Prefectului Judeţului Dolj şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

Crucica Maria Simina                                                SECRETAR,

Adrian Marian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenita: 25.06.2015

Nr.34