•  

  SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
 • Failure notice from provider:
  Connection Error:http_request_failed

Hotărârea nr. 40/2015

 

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E

privind insusirea unui acord de parteneriat preliminar

 

 

 

 

Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data de 03.07.2015,

avand in vedere expunerea de motive inregistrata sub nr. 9954 din 01.07.2015 prin care se solicita insusirea unui acord de parteneriat ;

In temeiul art.36 alin (7) lit „a” si art.45 din Legea nr.215/2001 (r) privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1. Consiliul Local al comunei Plenita, judetul Dolj, isi insuseste Acordul de parteneriat preliminar inregistrat sub nr.9953 din 01.07.2015, reprezentand anexa la prezenta hotarare.

Art.3. Primarul comunei, prin compartimentul financiar – contabil, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

Crucica Maria Simina                                                SECRETAR,

Adrian Marian

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenita: 03.07.2015

Nr.40

 

 

Anexa la HCL nr.____/03.07.2015

Nr. 9953 din 01.07.2015                                                  

 

A C O R D

de parteneriat preliminar

 

Astazi, 17.06.2015, in Novo Selo, judetul Vidin, in legatura cu pregatirea si prezentarea proiectului ,,Afla despre natura-promovarea ecosistemului in regiunea transfrontaliera Bulgaria-Romania”, denumit in continuare ,,proiectul”, de a aplica pentru finantare in cadrul intereg V-A Romania Bulgaria 2014-2020 Program, denumit in continuare ,,Programul”, acest Acord de parteneriat preliminar este semnat de si intre:

1.Asociatia “Activr society” inregistrata in Bulgaria, BULSTAT/UIC 176442787, adresa de management: ,,Saedineine: nr. 3/14, orasul Vidin, Bulgaria, reprezentata de Radoslav Georgiev, in calitate de presedinte al asociatiei devenit in continuare ,,Beneficiarul Conducator”.

2.Municipalitatea din Novo Selo (Bulgaria), BULSTAT: 000159643, adresa de management: 3784 Novo Selo 89, str. Arhitect Iliya Popov, reprezentata de Georgi Stoenelav, in calitate sa de primar denumit in continuare ,,Beneficiarul 1”.

3.Municipalitatea din Plenita (Romania) CUI: 4332266, adresa de management: Plenita, str. Traian, nr. 34, reprezentata de Mihai-Puiu Calafeteanu in calitatea sa de primar, denumit in continuare ca ,,Beneficiarul 2”.

4.Organizatia Fundatia Orizont, inregistrata in Romania, CUI: 10003730, adresa de management: Craiova, str. Uniri, nr. 26, reprezentata de Ersilia Oprescu, in calitatea de presedinta, denumita in continuare ,,Beneficiarul 3”, fiecare dintre ei denumiti in continuare ,,parti”.

Art.1. Partile acestui Acord de parteneriat preliminar sunt de acord cu urmatoarea repartitie:

(1). Beneficiarul conducator se angajaza:

 1. sa fie responsabil de pregatirea si prezentarea propunerii de proiect comun.
 2. sa initieze si/sau organizeze reuniuni comune ale beneficiarilor proiectului inainte de prezentarea propuneri de proiect comun.
 3. sa adune informatiile si documentele tuturor beneficiarilor necesare pentru dosarul de cerere de proiect complet.
 4. sa pregateasca urmatoarele documente cu traducere in limba engleza, care trebuie atasate formularului de cerere:

A1. Declaratia de depunere a formularului de cerere.

A2. Documentele legale ale beneficiarului.

A3. Mandate de delegare (in cazul in care formularul de cerere nu este semnat de reprezentantul legal al Beneficiarului Conducator).

A4. Declaratie de Eligibilitate.

A5. Declaratie de Angajament.

A6. Declaratie de Parteneriat.

A7. Analiza cost-beneficiu pentru investitiile pe teritoriul sau.

A8. Acordul de mediu (daca este cazul)

A12. Studiul de impact asupra mediului (daca este cazul) sau Expertiza.

A14. Studiul de impact asupra mediului.

 1. sa asigure sprijinul financiar pentru activitatile proiectului in bugetul propriu aprobat.
 2. sa puna in aplicare corespondenta cu Autoritatea de gestionare, Autoritatea Nationala a sa JTS, parteneri si alte organizatii externe in perioada in care acordul present este in vigoare.
 3. sa organizeze si coordoneze implementarea tehnica aproiectului.

(2). Beneficiarii se angajaza:

 1. sa pregateasca si sa prezinte Beneficiarului Conducator urmatoarele documente, traduse in limba Engleza, care trebuie atasate formularului de cerere in numele sau:

A2. Documentele legale ale beneficiarului.

A4. Declaratiile de Eligibilitate.

A5. Declaratiile de Angajament.

A6. Declaratiile de Parteneriat.

A7. Studiile de Fezabilitate elemente tehnice echivalente.

A8. Acordul de Mediu (daca este cazul).sau

A9. Studiul de impact asupra mediului (daca este cazul) sau Expertiza.

A10. Studiul impactului mediului (daca este cazul).

A11. Studiul de tafic (daca este cazul).

 1. sa informeze Beneficiarul Conducator de nivelul de progres in pregatirea documentelor care ar putea afecta prezentarea propunerii de proiect in termenul de primul apel pentru propuneri de proiecte al interreg V-A Romania-Bulgaria2014-2020 Programe.

         Art.2. Declaram prin prezenta la depunerea cererii de subventie:

(1) Suntem de acord sa depunem eforturi pentru implementarea proiectului si suntem de accord sa punem in aplicare predicile unui bun parteneriat.

(2) Suntem familiarizati cu definitia de parteneriat, si anume “ Parteneriatul este legatura dintre toate persoanele fizice si juridice, si asociatiile lor, care iau parte in comun la pregatire si/sau executia financiara a proiectului, sau activitatile de proiect au inceput in formularul de cerere”.

(3) Fiecare dintre noi am inteles angajamentele sale.

(4) Dam dreptul Beneficiarului Conducator sa ne reprezinte in fata Autoritatii de Gestionare, Autoritatii Nationale a sa si JTS cu privire la toate problemele legate de implementarea proiectului.

(5) Beneficiarul Conducator va trebui sa se consulte cu ceilalti Beneficiari in cursul pregatirii proiectuluisi sa ii informeze despre progresele sale.

Partenerii isi rezerva dreptul lor de a face o schimbare in orice moment in distributia de mai sus a bugetului pentru (pe) beneficiari, cu acordul tuturor beneficiarilor.

Art.3. In ceea ce priveste orice probleme care nu a fost stabilite in acest Acord, se aplica legislatia Bulgara si cea Europeana.

Art.4. Prezentu Acord intra in vigoare la data semnarii ultimei parti si este valabil papa cand una din urmatoarele circumstante apare:

– semnarea acordului de parteneriat final in alb al Interreg, V-A Romania-Bulgaria 2014-2020 Program care trebuie sa fie incheiat si prezentat Autoritatii de Gestianare inainte de semnarea contractului de subventie sau

– notificarea oficiala de respingere a propunerii de proiect comun este primita de Beneficiarul Conducator sau este publicata pe website-ul Programului.

Art.5. In cazul aprobarii propunerii de proiect comun pentru finantarea, toti Beneficiari trebuie sa semneze acordul de parteneriat final in termenul stability de MA sau JTS necesar pentru semnarea contractului de subventie.

Acordul a fost incheiat in limba Engleza, in 3 copii originale, una pentru fiecare parte a Acordului.

Acordul a fost semnat dupa cum urmeaza:

 

Beneficiarul Conducator                                                        semnatura

Radoslav Georgev                                                         __________________

Presedintele Asociatiei

,,Active society” Bulgaria

 

Beneficiarul 1                                                                          semnatura

Georgi Stoeneliov                                                          ___________________

Primar al Municipiului Novo Selo

Bulgaria

 

Beneficiarul 2                                                                             semnatura

Mihai Puiu Calafeteanu                                                ___________________

Primar al Plenita

Romania

 

Beneficiarul 3                                                                              semnatura

Ersilia Oprescu                                                             ___________________

Presedinte a asociatiei

,,Fundatia Orizont” Romania