•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotărârea nr. 42/2015

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E

Privind asocierea comunei Plenita in ADI „CALAFAT BECHET”

 

Consiliul   Local al comunei Plenita,   intrunit   in   sedinta ordinara in data de 03.07.2015;

Avand in vedere proiectul de hotarare inaintat de catre comisia de specialitate prin care se propune aprobarea asocierii comunei. Plenita din judetul Dolj in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara, a Actului Constitutiv, a Statutului Asociatiei de   Dezvoltare Intercomunitara “CALAFAT-BECHET”, in vederea realizarii in comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii in concordanta cu Planul National de Dezvoltare 2014-2020, Planul Operational Regional (Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia), Planul Integrat de Dezvoltare Urbana, Planul de Dezvoltare Durabila a Judetului precum si celelalte strategii si planuri elaborate la nivel european, central, regional si local, pentru a

facilita cooperarea intre unitatile administrativ-teritoriale membre pentru exercitarea in comun a competentelor ce le revin prin lege, cu respectarea principiilor dezvoltarii durabile si pentru a realiza o cooperare transfrontaliera benefica;

In conformitate cu prevederilor:

  • G. nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, aprobata prin Legea nr. 246/2005;
  • Legii nr. 315/2004, privind dezvoltarea regionala in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitare cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice;

In temeiul art. 11 alin (2), si art.14, art.36 al.in (2) lit “e” alin.(7) lit.”c” si art.45 din Legea nr.215/2001 (r) privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

 

H O T A R A S T E :

 

           Art.l.   Se aproba asocierea Comunei Plenita prin Consiliul Local Plenita, in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara CALAFAT-BECHET, persoana juridica de drept roman, infiintata conform art.11 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare denumita in continuare A.D.I. „CALAFAT – BACHET”.

Art. 2. Se aproba Actul Constitutiv si Statulul al AD.I. „CALAFAT-BECHET”prevazute la anexele nr.1 si 2 la prezenta hotarare.

Art.3. A.D.I. „CALAFAT-BECHET” va avea sediul in Romania, municipiul Calafat, str. A. I. Cuza nr. 34, parter (intrarea dinspre Centrul civic) si un patrimoniu initial de 1500 lei. Se aproba participarea Consiliului Local al comunei Plenita la patrimoniul initial cu o contributie in valoare de 150 lei.

         Art.4. Se imputerniceste dl. Calafeteanu Mihai Puiu, primar al comunei Plenita, cetatean roman, nascut la data de 08.11.1956, la Craiova, domiciliat in comuna Plenita, judetul Dolj, posesor al CI seria DX nr.714000, eliberata de Politia comunei Plenita la data de 05.07.2010, sa reprezinte si sa semneze in numele si pe seama Consiliului Local, Actul Constitutiv si Statutul A.D.I. CALAFAT-BECHET.

Art.5. Persoana imputernicita sa indeplineasca procedurile prevazute de lege pentru inregistrarea A.D.I.”CALAFAT-BECHET” la Registrul asociatiilor si fundatiilor Calafat va fi imputernicita de reprezentantul legal prin

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

Crucica Maria Simina                                                SECRETAR,

Adrian Marian

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenita: 03.07.2015

Nr.42