•  

  SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
 • Failure notice from provider:
  Connection Error:http_request_failed

Hotărârea nr. 45/2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

HOTARARE

privind aprobarea acordării normei de hrană personalului Poliţiei Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Plenita şi a Regulamentului de acordare a normei de hrană

 

Consiliul local al comunei Plenita, judeţul Dolj, intrunit in sedinta ordinara in data de 19.08.2015;

Văzând expunerea de motive a primarului comunei Plenita, înregistrată sub nr. 11144 din 18.08.2015 şi Raportul de specialitate înregistrat sub acelaşi număr, întocmit de Serviciul Financiar contabil , prin care se propune acordarea normei de hrană, conform prevederilor O.G nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrană;

Având în vedere prevederilor art. 35^1 alin.(1) din Legea nr.155/2010 a poliţiei locale, aşa cum a fost modificat prin O.U.G. nr.2/2015 coroborat cu prevederile O.G. nr.26/1994 şi ale H.G. nr.171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin.(1) din Legea nr. 155/2010;

În temeiul art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) şi art.115 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1. Se acordă norma de hrană personalului Poliţiei Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Plenita, conform prevederilor O.G nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            Art.2. Se aprobă Regulamentul de acordare a normei de hrană personalului Poliţiei Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Plenita, conform anexei la prezenta hotărâre.

            Art.3. Finanţarea sumelor necesare suportării normei de hrană stabilită la art. 1 se va

suporta din bugetul local, în limita bugetului aprobat.

            Art.4 Primarul comunei Plenita, prin Serviciul Financiar contabil va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri

            Art.5.Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ,

Crucica Maria Simina                                                SECRETAR,

Adrian Marian

 

 

 

 

 

Plenita: 19.08.2015

Nr.45

Anexă la H.C.L nr. 45 din 18.08.2015

 

REGULAMENT

de acordare a normei de hrană personalului Poliţiei Locale

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Plenita

 

CAPITOLUL I – SCOPUL

            Art.1 În aplicarea dispoziţiilor art.35^1 din Legea Poliţiei locale nr.155/2010(r), cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor H.G nr.171/2015 privind stabilirea metodologiei şi regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art.35^1, alin.1 din legea poliţiei locale se stabilesc condiţiile de acordare a normei de hrană, precum şi valoarea financiară a acesteia, de care beneficiază fiecare categorie de personal angajat la nivelul Poliţiei locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Plenita.

 

CAPITOLUL II – DISPOZIŢII GENERALE

            Art.2 (1) Personalul Poliţiei Locale din cadul aparatului de specialitate al primarului comunei Plenita, încadrat potrivit art.14 din Legea nr.155/2010(r), cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de hrană gratuită, pe timp de pace, în baza normei de hrană zilnică stabilită conform prezentului regulament.

(2) In înţelesul prezentului regulament, norma de hrană reprezintă alocaţia de hrană zilnică de care beneficiază personalul poliţiei locale în activitate, în limita plafoanelor calorice.

            Art.3 Acordarea normei de hrană, se face în limita plafoanelor calorice zilnice diferenţiate, pe categorii, în concordanţă cu nevoile nutritive ale personalului Poliţiei Locale, raportat la eforturile depuse în procesul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu, condiţiilor de mediu şi altor factori specifici.

            Art.4 Norma de hrană se acordă în bani, respectiv alocaţie valorică zilnică, ce reprezintă valoarea financiară a normei de hrană.

            Art.5 Personalul prevăzut la art.2 beneficiază de valoarea financiară neimpozabilă a normei de hrană la care are dreptul.

            Art.6 Valoarea financiară lunară a normei de hrană se calculează prin inmulţirea valorii financiare zilnice a normei de hrană cu numărul de zile calendaristice din luna respectivă şi nu poate depăşi valoarea stabilită şi actualizată, potrivit legii, prin ordinal ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

Art.7 La nivelul Poliţiei locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Plenita, normele de hrnă zilnice sunt următoarele:

a )norma nr.6, potrivit anexei nr.1 la O.G 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiar fiind personalul poliţiei locale în activitate prevăzut la art.14 alin.(1) lit.a) din Legea nr.155/2010, republicată, cu completările ulterioare;

 1. b) norma nr.1, potrivit anexei nr.1 la O.G 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiar fiind personalul poliţiei locale în activitate prevăzut la art.14 alin.(1) lit. c) din Legea nr.155/2010, republicată, cu completările ulterioare;
 2. c) norma nr.12 B, potrivit anexei nr.1 la O.G 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, normă suplimentară pentru personalul poliţiei locale în activitate care lucrează în ture sau in schimburi .

Art. 8 La nivelul Poliţiei locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Plenita, normele de hrnă zilnice sunt următoarele:

Norma de hrană

Total calorii om/zi

Categorii de personal

Valoare financiară/zi

Norma 6: 5010 calorii/om Personalul prevazut la art.7, lit.a din Regulament 24 lei/zi calendaristică

Norma 1: 4300 calorii/om Personalul prevazut la art.7, lit.c din Regulament 18 lei/zi calendaristică

Norma 12 B 660 calorii/om Personalul care lucrează în ture/schimburi 2 lei/zi calendaristică

 

CAPITOLUL III – MODALITATEA CONCRETĂ DE ACORDARE

            Art.9 (1) La nivelul Poliţiei Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Plenita, personalul angajat beneficiază de valoarea financiară a normelor de hrană zilnice, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat anual, prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Plenita, în condiţiile art.8 din prezentul Regulament.

(2) Valoarea financiară nominală zilnică a normelor de hrană este cea stabilită conform art.8 din prezentul Regulament.

(3) Valoarea financiară nominală zilnică a normelor de hrană nu se acordă în următoarele situaţii:

– concediu medical, cu excepţia concediilor medicale de accidente de muncă;

– concediu fără plată;

– concediu de studii;

– pe timpul participării la cursuri organizate în cadrul instituţiilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, sau cursuri de pregătire profesională urmate de personalul contractual şi de cel care ocupă funcţii publice generale şi specifice de execuţie şi/sau conducere;

-concediu pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, 3 ani, respectiv 7 ani, reglementat de O.U.G 111/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

-raportul de serviciu/muncă este suspendat, în condiţiile legii;

-raportul de serviciu/ muncă a încetat.

            Art.10 Pentru perioada concediului de odihnă personalul angajat, beneficiază de valoarea financiară a normei 6 sau normei 1, potrivit art.7, lit.a şi b, din prezentul Regulament, fără emiterea unei alte dispoziţii, proporţional cu numărul de zile de concediu efectuate în luna respectivă.

 1. b) norma nr.1, potrivit anexei nr.1 la O.G 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiar fiind personalul poliţiei locale în activitate prevăzut la art.14 alin.(1) lit. c) din Legea nr.155/2010, republicată, cu completările ulterioare;
 2. c) norma nr.12 B, potrivit anexei nr.1 la O.G 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, normă suplimentară pentru personalul poliţiei locale în activitate care lucrează în ture sau in schimburi .

            Art.11 (1) Alocarea sau scoaterea de la drepturile de hrană, precum şi stabilirea normelor de hrană care se acordă, se va face nominal, pentru fiecare categorie de personal prevăzută în prezentul Regulament, prin Dispoziţia Primarului comunei Plenita.

(2) Alocarea/ scoaterea de la drepturile de hrană se efectuează pe baza unuia din următoarele documente:

 1. a) Dispoziţia de numire în funcţia publică/contractuală, de încetare sau suspendare a raportului de serviciu /muncă;

b)Dispoziţia de mutare temporară/definitivă în alt compartiment al instituţiei;

 1. c) Dispoziţia de transfer în altă instituţie/autoritate publică;

d)Certificatul medical, biletul de internare/ieşire din spital;

(3) Pe timpul participării la cursuri organizate în cadrul instituţiilor din învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, sau cursuri de pregătire profesională urmate de personalul contractual şi de cel care ocupă funcţii generale şi specifice de execuţie şi/sau de conducere, angajatorul suportă integral contravaloarea cheltuielilor cu hrana (masa servită).

(4) Drepturile de hrană nu se acordă în toate situaţiile în care se acordă diurna de delegare.

(           5) De prevederile prezentului Regulament beneficiază şi personalul încadrat pe o perioadă determinată pe posturile devenite temporar vacante, ca urmare a suspendării, în condiţiile legii, a raporturilor de serviciu ale personalului poliţiei locale.

            Art.12 Calculul cuantumului lunar al valorii financiare a normelor de hrană datorate fiecărei categorii de personal, se face de către persoana cu atribuţii pe salarizare din cadrul Servicilui Financiar contabil, pe baza foii colective de prezenţă, prin determinarea zilelor calendaristice aferente perioadei lucrate şi ajustate cu limitările de la art.9 alin.3 şi inmulţite cu valoarea financiară a normei de hrană stabilită în condiţiile art.9 alin.2 din prezentul Regulament.

 

CAPITOLUL IV – ALTE PREVEDERI

Art.13 În limita fondului de salarii repartizat, sumele necesare aplicării prezentului Regulament se includ în bugetul de venituri şi cheltuieli, care se aprobă anual de către Consiliul Local al comunei Plenita

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

Crucica Maria Simina                                                SECRETAR,

Adrian Marian