•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotărârea nr. 46/2015

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E

privind insusirea unmui acord de parteneriat preliminar

 

 

 

 

Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data de 19.08.2015,

Avand in vedere expunerea de motive inregistrata sub nr. 11143 din 18.08.2015 prin care se solicita insusirea Protocol de colaborare cu doua municipalitati din Bulgaria;

In temeiul art.36 alin (7) lit „a” si art.45 din Legea nr.215/2001 (r) privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1. Consiliul Local al comunei Plenita, judetul Dolj, isi insuseste Protocolul de colaborare, intre Comuna Plenita, judetul Dolj din Romania si Municipiile Lom si Chuuprene din Bulgaria prevazut in anexa la prezenta hotarare.

Art.3. Primarul comunei, prin compartimentul financiar – contabil, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

Crucica Maria Simina                                                SECRETAR,

Adrian Marian

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenita: 19.08.2015

Nr.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa la HCL nr. 46 din 19.08.2015

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE

 

Intre:

Comuna Plenita, judetul Dolj din Romania si Municipiile Lom si Chuuprene din Bulgaria

 

            Art.1 Părțile:

Comuna Plenita, judetul Dolj, din Romania si Municipiile Lom si Chuprene din Bulgaria, denumite în continuare Parti, actionand in baza competentelor lor, in conformitate cu legislatia relevanta, au convenit să încheie prezentul Protocol de colaborare în următoarele condiții:

 

            Art. 2Obiectivele Protocolului și responsabilitățile părților:

  • Colaborare în vederea aplicarii pentru accesarea fondurilor europene pentru Programul de Cooperare Transfrontaliera Interreg V-A Romania – Bulgaria 2014 – 2020 prin proiectele:

– „Noi orizonturi pentru inflorirea culturala sustenabila transfrontaliera intre Lom si Plenita”.  Axa prioritara 2 – O regiune verde:

– „ Prevenirea inundatiilor in Lom, Chuprene si Plenita”. Axa prioritara 3 – O regiune sigura:

 

2.2. În acest sens partile isi asuma urmatoarele obiective:

  1. să asigure promovarea parteneriatului, furnizand toate materialele de informare pe care le consideră necesare, referitoare strict la proiectele: „Noi orizonturi pentru inflorirea culturala sustenabila transfrontaliera intre Lom si Plenita” si Prevenirea inundatiilor in Lom, Chuprene si Plenita care să nu prejudicieze imaginea și interesele celeilalte parti;
  2. să colaboreze la elaborarea proiectelor „Noi orizonturi pentru inflorirea culturala sustenabila transfrontaliera intre Lom si Plenita” si Prevenirea inundatiilor in Lom, Chuprene si Plenita și să asigure buna desfășurare a acestora;
  3. să colaboreze cu privire la implementarea proiectelor: „Noi orizonturi pentru inflorirea culturala sustenabila transfrontaliera intre Lom si Plenita” si Prevenirea inundatiilor in Lom, Chuprene si Plenita”.

 

            Art.3Durata acordului de colaborare:

3.1 Protocolul de colaborare începe să producă efecte de la data semnării de către părți și până la data finalizării celor doua proiecte mentionate la articolul 2.

 

            Art. 4Încetarea aplicarii Protocolului:

4.1 Incetarea valabilitatii prezentului Protocol de colaborare se poate realiza printr-o notificare scrisa adresata celeilalte Parti, care va produce efecte in termen de 10 zile de la data primirii notificarii.

4.2. Nerespectarea prevederile mentionate in prezentul protocol de catre una dintre parti în mod culpabil, da dreptul partii lezate de a considera reziliat de plin drept prezentul protocol, fară a mai fi necesară nici o alta formalitate și punere în întârziere, existând doar obligația ca părtile să se instiinteze in scris despre cauzele rezilierii.

4.3. Incetarea prezentului Protocol de Colaborare nu va afecta punerea in aplicare a programelor si proiectelor demarcate in perioada de valabilitate a acestuia, cu exceptia cazului in care s-a convenit altfel de catre Parti

            Art.5 Principiile care guvernează acordul

Prezentul protocol de colaborare și efectele acestuia se supun:

5.1 Principiului egalității de șanse și non-discriminării;

5.2 Principiului transparenței;

5.3 Principiului legalității și bunei credințe;

5.4 Principiului confidențialității datelor personale.

            Art. 6 Confidentialitatea

Orice diferend aparut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului Protocol de colaborare se va solutiona amiabil, de catre Parti, pe calea negocierilor.

            Art 7 Legea aplicabilă

7.1 Prezentului Protocol de colaborare i se va aplica și va fi interpretat deopotrivă în conformitate cu legislația românească precum si cu cea bulgara.

7.2 Prezentul Protocol de Colaborare poate fi amendat sau completat in baza acordului reciproc, in scris al Partilor. Amendamentele si completarile intra in vigoare la data semnarii.

            Art. 8 Litigii

Orice dispută care poate lua nastere din sau in legatura cu prezentul Protocol de colaborare va fi solutionata pe calea negocierilor intre Parti, iar in situatia in care acestea nu ajung la nici un acord privind solutionarea eventualei dispute, aceasta va fi solutionata de instantele competente.

            Art. 9 Prevederi finale

Prezentul protocol a fost semnat la __________________, la data de_______________, in trei exemplare originale, in limbile romana, bulgara si engleza toate textele fiind egal autentice.

Pentru                                          Pentru                                                 Pentru

Comuna Plenita,                          Minicipiul Lom                         pentru Municipiul Chuprene

Judetul Dolj din Romania                     din Bulgaria                                        din Bulgaria

Calafeteanu Mihai Puiu                 Ivo Naydenov Ivanov                       Vanyo Kostdinov Kastin

Primar                                                     Primar                                                Primar