•  

  SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
 • Failure notice from provider:
  Connection Error:http_request_failed

Hotarârea nr. 62/2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale pe raza Comunei Plenita

 

 

Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta extraordinara in data 19.11.201

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Plenita inregistrata sub nr. 13561 din 16.11.2015, prin care se propune aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale pe raza Comunei Plenita;

In conformitate cu prevederile art. 6 alin.(2) din O.G. nr.99/2000 aprobată prin Legea nr. 650/2002, cu modificarile şi completările ulterioare, si ale H.G. nr.33/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

In temeiul art. 36 alin.(1), alin.(9) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1. – Se aproba   Regulamentul de eliberare a Acordului de funcţionare pentru desfasurarea activităţilor comerciale pe raza Comunei Plenita conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. – Primarul comunei Plenita prin compatimentele impozite/taxe locale si urbanism va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

Gagiu Ion                                                                 SECRETAR,

Adrian Marian

 

 

 

 

 

 

Plenita: 19.11.2015

Nr.62

 

 

ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr._62/19.11.2015

Regulamentul

de Eliberare a Acordului de Funcționare pentru desfăşurarea

activităţilor comerciale pe raza comunei PLENITA

 

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art.1. Prezentul regulament reglementează activităţile din domeniul comercial, şi stabileşte procedura de obţinere a acordului de funcţionare de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societăţile comerciale, indiferent de forma lor de organizare, inclusiv activitatea de alimentaţie publică de pe raza unitatii admnistrativ terioriala Plenita.

Art.2. (1) Prin activitate comercială în sensul prezentului regulament se înţelege orice activitate agricolă, industrială, comercială, desfăşurată pentru obţinerea unor bunuri sau servicii a căror valoare poate fi exprimată în bani şi care sunt destinate vânzării ori schimbului pe pieţele organizate sau unor beneficiari determinaţi sau determinabili, în scopul obţinerii unui profit.

(2) Prin activitate comercială, în sensul prezentului regulament, se înţelege orice act de comerţ, producţie, prestări servicii, alimentaţie publică care are în vedere realizarea următoarelor obiective: stimularea dezvoltării activităţii de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă; încurajarea liberei inițiative; asigurarea concurenţei loiale și a liberei circulaţii a produselor şi a serviciilor de piaţă; informarea corectă şi protejarea intereselor consumatorilor; stimularea dezvoltării intreprinderilor mici și mijlocii cu activitate de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă.

 

Art.3. În înţelesul prezentului regulamnet următorii termeni se definesc astfel :

 1. a) Acord – în înţelesul prezentei hotarari se defineşte, actul administrativ emis de către Primarul Comunei Plenita, prin care se reglementează desfăşurarea activităţilor comerciale în structurile de vânzare sau ambulant, în spaţii deschise, de pe raza comunei Plenita.
 2. b) Comerciant –persoană fizică sau juridică autorizată să desfășoare activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă.
 3. c) Comerţ cu amănuntul -activitatea desfăşurată de comercianţii care vând produse, de regulă direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora.
 4. d) Comerţ ambulant –activitatea de comercializare cu amănuntul realizată prin trecere dintr-un loc în altul, în rulote mobile, standuri mobile, chioşcuri mobile sau în vehicule special amenajate.
 5. e) Exerciţiu comercial-una sau mai multe activităţi de comercializare cu ridicata, cu amănuntul, de alimentaţie publică precum şi a serviciilor desfăşurate de un comerciant.
 6. f) Întreprindere individuală –întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică
 7. g) Întreprindere familială-întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa.
 8. h) Persoană fizică autorizată – persoană fizică autorizată să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă.
 9. i) Structura de vânzare-spațiul de desfășurare a unuia sau mai multor exerciții comerciale.
 10. j) Suprafața de vânzare-suprafață destinată accesului consumatorilor pentru achiziţionarea produsului/serviciului, expunerii produselor oferite, plăţii acestora şi circulaţiei peronalului angajat pentru derularea activităţii.

Nu constituie suprafeţe de vânzare cele destinate depozitării şi păstrării mărfurilor , producţiei , birourilor şi anexelor;

 1. k) Structura de vânzare

– cu suprafaţă mică– structura de vânzare având o suprafaţă de vânzare de până la 400mp inclusiv.

– cu suprafaţă medie-structura de vânzare având o suprafaţă de vânzare cuprinsă între 400-1000 mp inclusiv.

– cu suprafaţă mare-structura de vânzare având o suprafaţă mai mare de 1000 mp.

 1. l) Comerţ în zone publice-activitatea de comercializare a produselor şi serviciilor, desfăşurată permanent sau sezonier în drumuri publice şi străzi sau orice altă zonă din altă natură destinată folosinţei publice.

 

 

CAPITOLUL II

Condiţii pentru eliberarea acordului de funcţionare referitor la desfăşurarea activităţilor economice pe raza Comunei Plenita

 

Art.4. (1) Agenţii economici care desfăşoară activităţi economice în comuna Plenita au obligaţia obţinerii acordului autorităţilor administraţiei publice locale. Acest acord constă în eliberarea de către Primarul comunei Plenita a unui Acord de Funcţionare.

Orice activitate economică se poate desfăşura de către persoane fizice autorizate/asociaţii familiale/întreprinderi individuale/întreprinderi familialei sau societăţile comerciale indiferent de forma lor de organizare, care îndeplinesc următoarele condiţii:

– sunt constituite şi înregistrate legal;

– deţin autorizaţie şi/sau avizele de funcţionare eliberate în conformitate cu specificul activităţii şi reglementările legale în vigoare.

(2) Acordul se va elibera pentru fiecare unitate, punct de lucru , depozit, magazin, atelier sau oricare alt loc în care îşi desfăşoară activităţile agenţii economici.

(3) La sediul social şi la fiecare punct de lucru al agentului economic, trebuie să existe un registru unic de control, care va fii prezentat în mod obligatoriu organelor de control pentru evidenţierea controalelor efectuate şi consultarea actelor de control încheiate anterior, conform legislaţiei în vigoare.

(4) Exercitarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar şi alimentaţie publică necesită cunoştinţe de specialitate şi se efectuează cu personal calificat conform prevederilor O.G. nr. 99/2000. Încălcarea acestor dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 80 din OG. nr. 99/2000.

Art.5. Criteriile în baza cărora se vor elibera acordurile de funcţionare pentru agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei Plenita sunt :

 1. Cererile referitoare la eliberarea acordului de funcţionare să nu contravină planului general de dezvoltare urbană şi criteriilor generale privind determinarea zonelor şi locurilor de vânzare din localitate.
 2. Deţinerea legală a spaţiului în care se desfăşoară activitatea sub condiţia respectării prevederilor legale, în materie de urbanism.
 3. Îndeplinirea condiţiilor igienico-sanitare şi a celor de pază contra incendiilor.
 4. Necesitatea amenajării spaţiilor de parcare aferente diverselor structuri de vânzare sau spaţii de producţie.
 5. Desfăşurarea unei activităţi civilizate care să respecte normele de convieţuire socială, ordine şi linişte publică.
 6. Să deţină contract pentru ridicarea gunoiului.
 7. Îndeplinirea tuturor condiţiilor stabilite de lege în vederea desfăşurării unei activităţi corespunzătoare.
 8. Nu se vor elibera acorduri de funcţionare şi nu vor fi prelungite din punct de vedere al valabilităţii acordurile acelor agenţi economici care înregistrează debite faţă de Primăria comunei Plenita.

 

CAPITOLUL III

Procedura de eliberare a acordului de funcţionare

 

Art.6. (1) Acordul de funcţionare prevăzut de art.6 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 aprobată prin Legea nr. 650/2002 şi de H. G. nr. 333/2003 se emite de Primarul comunei Plenita, conform Anexei 1 la prezentul Regulament.

(2) Acordul de funcţionare menţionat mai sus se eliberează persoanelor fizice sau juridice autorizate în condiţiile legii. Pentru obţinerea acordului de funcţionare, persoanele interesate vor depune documentaţia prevăzută în Anexele 2 şi 3 la prezentul regulament.

(3) În cazul încetarii desfasurării exercitiului comercial, comerciantul are obligativitatea de a solicita, în scris, anularea “Avizului de functionare, în termen de 30 de zile calendaristice.

(4) Obiectul de activitate prevăzut în acordul de funcţionare va fii cel menţionat în Certificatul constatator pentru punctul de lucru sau anexa la Certificatul de înregistrare la O.R.C.

(5) Cererea împreună cu documetele necesare pentru eliberarea Acordului de funcţionare se vor depune la sediul Primăriei comunei Plenita, respectiv registratură.

(6) După redactare, Acordul de funcţionare se înaintează pentru semnare către secretar şi primar, urmând ca la Compartimentul de Impozite/taxe si Urmbanism, Acordului de funcţionare să i se atribuie un număr din registrul de evidenţă a acrodurilor, numărul acordului de funcţionare fiind numărul de ordine din acest registru.

(7) Cererea tip, Acordul, vor fi puse la dispoziţia utilizatorilor prin grija Compartimentului Impozite şi taxe contra unei sumei, cuantumul acestei sume fiind aprobat anual prin hotarare de catre consiliul local cu ocazia aprobarii impozitelor si taxelor locale.

(8) În caz de pierdere sau deteriorare, se eliberează un duplicat al acordului respectiv. Pentru obţinerea duplicatului, reprezentantul firmei respective va solicita acest lucru printr-o cerere care va fi însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere, făcând şi dovada plăţii serviciului cerut. Valoarea acestei sume, va fi egală cu cea menţionată la aliniatul precedent.

Art.7. (1) Acordul de funcţionare va fi eliberat în termen de 30 de zile de la solicitare, şi se eliberează de regulă pentru o perioadă de un an calendaristic de la data emiterii acestuia, dacă termenele actelor depuse la dosar permit acest lucru. În caz contrar, termenul de valabilitate al acordului de funcţionare va fii stabilit în funcţie de cel mai scurt termen al oricăruia din actele depuse.

(2) Acordul de funcţionare se emite şi pentru activităţi sezoniere, respectiv pentru perioade mai scurte de un an.

Art. 8.(1) Prelungirea termenului de valabilitate a Acordului de Funcţionare se va face la cererea persoanei fizice sau juridice îndreptăţite, pentru fiecare exerciţiu comercial în parte, respectiv structură de vânzare, sau activitate ambulantă în spaţii deschise.

(2) În vederea prelungirii, cei în drept se vor prezenta la Compartimentul Impozite şi taxe, unde vor depune actele prevăzute în Anexa 4 la prezentul regulament. Data înregistrării dosarului pentru prelungirea valabilităţii acordului de funcţionare trebuie să fie anterioară sau să coincidă cu data expirării termenului de valabilitate. În caz contrar, vor fi aplicate reglementările legale în vigoare.

(3) Autorizaţiile, avizele, acordurile, licenţele de funcţionare, emise de organele de specialitate în conformitate cu specificul activităţii şi reglementările legale în vigoare, pentru care termenul de valabilitate a expirat, vor fi prezentate pentru prelungire la Compartimentul Impozite şi taxe, cu viza la zi, anterior sau în data expirării termenului de valabilitate. În caz contrar, valabilitatea Acordului încetează la acea dată.

Art.9. (1) Unităţile care desfăşoară activităţi economice pot fi deschise publicului în toate zilele săptămânii.

(2) Fiecare agent economic îşi stabileşte programul de funcţionare, cu respectarea prevederilor înscrise în legislaţia muncii şi cu condiţia respectării reglementărilor în vigoare privind liniştea şi ordinea publică şi în conformitate cu solicitările autorităţilor administraţiei publice priind continuitatea unor activităţi comerciale sau de prestări servicii, în funcţie de necesităţile consumatorilor, acestea din urmă, în calitate de emitent al acordului de funcţionare, fiind şi cele care aprobă orarul propus.

Art.10. (1) Programul de funcţionare se afişează la intrarea în unitate, îm mod vizibil din exterior, agentul economic respectiv fiind obligat să asigure respectarea acestuia.

(2) Structurile de vânzare cu amănuntul din sectorul alimentar nu pot fii închise mai mult de două zile consecutiv, cu excepţia unor cauze obiective. Comercianţii sunt obligaţi să anunţe consumatorii cu privire la motivul şi perioada de nefuncţionare.

Art.11. În cazul în care comerciantul încalcă în mod repetat dispoziţiile legale privind liniştea şi ordinea publică, Primarul comunei Plenita, are dreptul de a modifica unilateral orarul de funcţionare.

Art.12. Cererile pentru eliberarea acordului de funcţionare pot fi respinse în următoarele cazuri :

 1. Contravin planului general de dezvoltare urbană şi criteriilor generale privind determinarea zonelor şi locurilor de vânzare din localităţi;
 2. Exerciţiul comercial se face în spaţii improvizate;
 3. Aduce prejudicii spaţiilor aflate în incinta sau în apropierea unor clădiri de valoare arhitectonică deosebită sau cu valoare de patrimoniu;
 4. Se încalcă dispoziţiile prezentului regulament.

Art.13. Respingerea cererii de eliberare a acordului de funcţionare poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Alimentaţie Publică

 

Art.14(1) Unităţile de alimentaţie publică îşi vor organiza şi desfăşura activitatea în asa fel încât funcţionarea lor, accesul clienţilor şi aprovizionarea să nu producă prejudicii persoanelor care locuiesc în zona amplasamentului unităţii.

(2) Aprobarea orarului de funcţionare este de competenţa emitentului, în funcţie de specificul activităţii, locaţie, cu respectarea reglementăruilor legale în materie, la cererea comercianţilor.

(3) Orarul de funcţionare a unităţilor de alimentaţie publică poate fi prelungit peste limită, în următoarele situaţii:

 1. Unitatea îsi are punctul de lucru în afara zonelor de locuit,
 2. Unitatea îsi are punctul de lucru în imobile care nu au vecinătate directă cu spaţiile de locuit ori sunt în subsoluri ale imobilelor izolate fonic,
 3. Unitatea este amplasată în zona de case a comunei si prezintă acordul proprietarilor imobilelor cu caracter de locuinţă cu care se învecinează în dreapta si stânga unităţii si a celor situate de cealaltă parte a drumului corespondent unităţii si a celor două imobile învecinate.
 4. Evenimente deosebite, cu acordul scris al Primarului comunei Plenita.

Art.15 (1) Unităţile de alimentaţie publică care funcţionează în regim de bar de noapte sau discotecă sunt obligate să asigure ordinea în spaţiile proprii precum si în cele din vecinătatea localului pe o rază de până la 50 de metri de la usa de acces, prin personal specializat angajat sau prin contractarea serviciilor de pază si protecţie, în măsură să intervină cu operativitate pentru rezolvarea situaţiilor legate de persoanele care au frecventat localul.

(2) Unităţile menţionate la alin.1 vor prezenta la data solicitării autorizaţiei a contractului de muncă a persoanelor angajate sau contractul cu societatea de specialitate pentru asigurarea ordinii.

(3) Personalul angajat al unitatilor prevazute la alin. (1) este obligat sa anunte organele de Politiei.

(4) În situaţia în care se constată că măsurile luate prin personalul angajat sau firma de pază si protecţie nu sunt de natură a soluţiona situaţiile de tulburare repetată a linistii si ordinii publice, Primăria comunei Plenita are dreptul în mod unilateral de a reduce programul de funcţionare sau de a retrage autorizaţia şi de a închide unitatea.

Art.16. Unităţile de alimentaţie publică din categoria restaurante si baruri au obligaţia de a prezenta la data solicitării autorizării dovada achitării taxei impozitelor si taxelor locale pe anul in curs.

 

 

 

CAPITOLUL V

Vânzarea pe domeniul public

 

Art.17. Agenţii economici care desfăsoare activitate de comerţ pe domeniul public al comunei Plenita trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– să desfăsoare activitatea de comerţ în mod civilizat cu respectarea normelor legale privind igiena si sănătatea publică, protecţia consumatorilor, prevenirea si stingerea incendiilor, protecţia muncii, liniştea şi ordinea publică;

– să utilizeze mijloace de cântărire autorizate;

– să afiseze datele de identificare a comerciantului si preţurile practicate;

– să asigure expunerea estetică a produselor;

– să respecte ordinea, linistea publică si curăţenia în perimetrul amplasamentului si să nu creeze discomfort riveranilor;

– să nu aducă prejudiciu zonelor verzi si mediului înconjurător.

Art.18. Taxele locale pentru ocuparea domeniului public vor fi achitate anticipat. Avizul de funcţionare provizoriu” va fi eliberat pentru comert ambulant stradal, terase sezoniere din faţa structurilor de vânzare care deţin “Acord de funcţionare”, terase ca unitati independente, de sine stătatoare, situate pe domeniul public sau privat, precum si pentru comert promotional (prezentare/promovare cu sau fără vânzarea unui produs/grupe de produse) si manifestări ocazionale de orice tip.

Art.19. Ocuparea suprafeţelor situate în faţa structurilor de vânzare proprii, se va efectua fără licitatie si numai pentru acelasi comerciant si acelasi tip de exercitiu comercial ca si cel aprobat prin „Acord de functionare” pe care îl detine structura de vânzare respectiva.

Art.20. Pentru comertul ambulant stradal, precum si pentru manifestarile prilejuite de desfasurarea anumitor evenimente, „Acord de functionare provizoriu” se elibereaza pe o perioada cuprinsa între 1 si 30 de zile, respectiv pe perioada derularii manifestarilor.

Art.21. Încasarea taxelor aferente ocuparii domeniului public se realizeaza la caseria comunei Plenita corespunzator suprafetei ocupate si perioadei de desfasurare a activitatii.

 

 

CAPITOLUL VI

TAXE

 

Art.22.(1) Taxa de eliberare şi vizare a acordurilor de funcţionare este prevazuta în hotarea consiliului local privind impozitele şi taxele locale aprobată anual.

(2) Cuantumul taxelor pentru eliberarea acordului de funcţionare în cazul activităţilor sezoniere, vor fi aferente perioadei pentru care urmează să fie emise.

Art.23. Taxele se achită anticipat la caseria Primăriei comunei Plenita, o copie de plată anexându-se la documentaţia existentă, la Compartimentul Impozite şi taxe.

Art.24. Taxa de eliberare şi vizare a acordurilor de funcţionare se va încasa pentru fiecare punct de lucru al agenţilor economici.

Art.25. Responsabilitatea încasării taxelor revine Serviciului Finaciar contabil din cadrul Primăriei comunei Plenita.

 

CAPITOLUL VII

SANCŢIUNI

 

Art.26. (1) Constituie contravenţii, conform Legii nr. 12/1990 republicată şi O.G. nr. 99/2000 republicată, următoarele fapte săvârşite de agentul economic, dacă acestea nu au fost comise astfel incat potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, după cum urmează :

(1) Comercializarea de produse şi/sau prestări servicii fără a deţine acordul de funcţionare emis de către Primarul comunei Plenita în baza prezentului regulament, se sancţionează cu suspendarea activităţii şi cu amendă dupa cum urmează:

 1. de la 200 lei la 500 lei pentru activitatea desfăşurată în structuri de vânzare cu suprafaţă mică;
 2. de la 500 lei la 1000 lei pentru activitatea desfăşurată în structuri de vânzare cu suprafaţă medie;
 3. de la 1000 lei la 2000 lei pentru activitatea desfăşurată în structuri de vânzare cu suprafaţă mare.

(2) Desfăşurarea activităţii economice altele decât cele înscrise în Acordul de funcţionare se sancţionează cu suspendarea activităţii până la data intrării în legalitate şi cu amendă de la 100 lei la 1000 lei.

(3)Afişarea orarului de funcţionare, indiferent de natura exerciţiului comercial, fără ca acesta să fii fost aprobat de autorităţile administraţiei publice locale constituie cotravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 2000 lei.

(4) Neprezentarea pentru prelungirea acordului de funcţionare în termenul prevăzut în prezentul regulament se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei.

(5) Neprezentarea la solicitarea organelor de control abilitate a documentelor legale privind desfăşurarea exerciţiului comercial se sancţionează cu amnedă de la 500 lei la 1000 lei.

(6) Neprezentarea la Compartimentul Impozite şi taxe în vederea încetării activităţii, se sancţionează cu amendă de 500 lei.

Art.27. Suspendarea şi retragerea acordului de funcţionare:

 1. a) Suspendarea activităţii unităţii, precum şi retragerea acordului de funcţionare în situaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare se face de către Primarul comunei Plenita, prin dispoziţie, în baza unui referat întocmit de persoanele împuternicite să constate contravenţiile.
 2. b) Retragerea avizelor sau autorizaţiilor de către instituţiile care le-au emis, precum şi a altor acte care au stat la baza eliberării acordului de funcţionare în condiţiile prezentei hotărâri poate atrage suspendarea acestuia până la remedierea situaţiei care a impus suspendarea.
 3. c) Funcţionarea unităţilor comerciale cu încălcarea condiţiilor prevăzute în acodul de funcţionare poate atrage suspendarea acestuia până la remedierea situaţiei care a impus suspendarea.
 4. d) Dispoziţia de suspendare poate fii atacată în condiţiile Legii nr. 554/2004 –Legea conteciosului administrativ cu modificările şi completările ulterioare.
 5. e) Interzicerea activităţii economice se face de către autorităţile competente potrivit legii. Actul prin care se interzice activitatea se va comunica O.R.C. potrivit Legii nr. 359/2004 precum şi Primăriei comunei Plenita.
 6. f) În cazul în care se constată că pe perioada de suspendare sau după interzicerea activităţii agentul economic îşi continuă activitatea priomarul comunei Plenita va sesiza organelle competente.

Art.28. Prezentul Regulament intra in vigoare la data de 01.01.2016 si poqate fi modificat si/sau completat prin hotarare a Consiliului Local al comunei Plenita.

 

 

Anexa 1 la Regulament

 

NR._______________ DIN _________________

 

 

ACORD DE FUNCŢIONARE

 

 

Pentru unitatea ____________________________________________________, de tip _____________________, cu sediul social ____________________________________________ în jud._________________, str. _________________, nr.______, bl.______, et._______, ap.________,reprezentat prin ____________________________________________________, domiciliat în loc:_______________________________ jud._________________, str. _________________, nr.______, bl.______, et._______, ap.________,

Pentru spaţiul (sediul secundar/punct de lucru) situat în ___________________, str. _________________, nr.______, cu suprafaţa utilă de ____ mp din care sala de vânzare ___ mp, cu ___ locuri la mese, din care ___ locuri în grădina de vară, terasă.

Înmatriculat în Registrul Comerţului sub nr._______________________,

Având ca obiect de activitate:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Activităţi secundare: _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Program de lucru :____________________________________________________

 

PRIMAR,                                                                                           SECRETAR,

 

 

 

 

Vizat 2016           Vizat 2017                Vizat 2018                 Vizat 2019              Vizat 2020

 

 

 

Notă :

1.Eliberat în temeiul Legii nr.215/2001, republicată; O.G. nr. 99/2000, H.G. nr. 333/2003 şi H.C.L. Plenita nr____/2015.

 1. Titularul acordului de funcţionare este obligat să se prezinte pentru prelungirea acestuia înainte de expirarea datei de valabilitate şi să anunţe imediat organul emitent asupra oricăror modificări apărute în structura acestuia.
 2. La încetarea activităţii, Acordul de funcţionare se va depune la Primăria comunei Plenita în vederea anulării acestuia.

 

 

 

Anexa 2 la Regulament

CĂTRE PRIMĂRIA COMUNEI PLENITA

Donmului primar al comunei Plenita,

Cerere privind eliberarea acordului de funcţionare

 

Subsemnatul _____________________________________________, administrator al SC/ PF/ AF___________________________________cu sediul in Penita, str. ___________________ ,nr. ____ , bl. ____, sc. ___, et. __, ap. ___, inregistrata in Registrul Comertului cu nr. _______________________, cod fiscal ____________________, solicit eliberarea/vizarea acordului de functionare pentru desfasurarea activitatii de ________________________ _____________________________, CAEN __________ in Plenita, str. _______________________, cu orar de functionare _________________________________.

Anexez:

    copie dupa certificatul de inregistrare eliberat de O.R.C.;

 

    copie dupa certificatul constatator de la O.R.C.sau anexa pentru

punctul de lucru;

    copie dupa autorizatia sanitara de functionare/ autorizatia sanitar-veterinara,

daca este cazul;

    copie dupa actul de detinere a spatiului (act de proprietate spatiu /act de

proprietate teren + autorizatie de construire spatiu, contract de inchiriere valabil pe anul in curs, contract de comodat, autorizatie de construire privind schimbarea destinatiei spatiului.

    declaratia tip cf.anexei 2 din H.G. 843/1999 (pentru unitatile de alimentatie publica)
    acordul locatarilor cu viza asociatiei de proprietari pentru unitatile de alimentatie publica aflate la parterul blocurilor de locuinte;

 

    autorizatia de functionare in original (in cazul vizarii anuale);

 

    dovada achitarii taxei pt. eliberarea acordului pt. desfasurarea activit. de alimentatie publica.

 

Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea Codului Penal, ca actele depuse in copie sunt conforme cu originalele.

Declar pe propria răspundere în calitate de reprezentant al societăţii, că la data începerii activităţii, precum şi pe toată durata de funcţionare voi respecta legislaţia privind protecţia mediului, protecţia muncii, normele igienico-sanitare şi de sănătate publică, ale securităţii şi sănătăţii în muncă, condiţiile igienico-sanitare, veterinare şi a celor de pază contra incendiilor.

Cunosc şi voi respecta reglementările specifice protecţiei consumatorului precum şi normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piaţă.

Consimt ca nerespectarea acestor condiţii precum şi declaraţia neconformă cu realitatea, sa conduca la retragerea Acordului de Funcţionare.

 

Data: _____________                                                                    Semnatura si stampila: ______________

 

 

Anexa 3 la Regulament

ACTE NECESARE EMITERII ACORDULUI DE FUNCŢIONARE

 

 1. Actul constitutiv.
 2. Certificat de înregistrare eliberat de Oficiu Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul judeţului în care societatea comercială sau persoană fizică/asociaţie famială îşi are sediul respectriv domiciliul.
 3. Certificat constatator emis în temeiul art. 17, alin. 1 din Legea nr. 359/2004 de către O.R.C. de pe lângă Tribunalul judeţului în care societatea comercială sau persoană fizică autorizată/ intreprindere individuală/intreprindere famialială îşi are sediul respectiv domiciliul.
 4. Autorizaţia de funcţionare pentru alimentaţie publică.
 5. Copie după actul de identitate al reprezentantului firmei (administrator)
 6. Împuternicire notarială de reprezentare a intereselor firmei (după caz)
 7. Extras CF şi Contract de închiriere (actul care atestă posesia legală a spaţiului în care urmează să îţi desfăşoare activitatea)
 8. Acordurile autentificate ale vecinilor direct afectaţi pe o rază de 50 mp sau al vecinilor limitrofi (cu care se învecinează pe plan orizontal şi vertical), referitor la desfăşurarea activităţii respective şi la programul de funcţionare pentru activităţile: discoteci, baruri, şi alte activităţi incluse conform Ordinului nr. 337/20.04.2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională; orice activitate care solicită activitate cu program prelungit sau non stop; orice unitate de producţie sau prestări servicii (industriale sau pentru populaţie), depozit en-gros care produc poluare fonică, chimică sau de altă natură ; excepţie fac cele din zona industrială. Nu sunt consideraţi vecini alţi comercianţi.

9.Certificat de urbanism şi autorizaţie de construire privind schimbarea destinaţiei spaţiului ( în cazul în care s-au efectuat modificări structurale ale spaţiului), sau o declaraţie autentificată din care să rezulte că nu s-au făcut modificări care să afecteze structura spaţiului.

 1. Contractul de concesionare (închiriere) a terenului aparţinând domeniului public, în situaţia în care prin amenajarea spaţiului, acesta este afectat.
 2. Autorizaţiile, avizele şi/sau licenţele de funcţionare eliberate în conformitate cu specificul activităii şi reglementările legale în vigoare(autorizaţia sanitară, autorizaţia sanitar-veterinară, autorizaţia de mediu, avizul organelor de pompieri, etc) emise de instituţiile abilitate.

12.Alte acorduri şi avize ale organelor de specialitate (pentru medici, farmacii)

 1. Licenţa jocurilor de noroc însoţită de anexa cu seria jocurilor expuse.

14.Contract de salubritate

15.Dovada achitării tuturor datoriilor faţă de bugetul local

 1. Dovada achitării taxei de eliberare a Acordului de Funcţionare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 4 la Regulament

ACTE NECESARE PENTRU PRELUNGIREA ACORDULUI DE FUNCŢIONARE

 

 1. Cerere tip.
 2. Certificatul de înregistrare –dacă sunt modificări
 3. Act constitutiv-dacă sunt modificări
 4. Anexa certificat de înregistrare /certificat constatator pentru punctul de lucru-dacă sunt modificări.
 5. Alte autorizaţii, avize, acorduri, licenţe de funcţionare , emise de organele de specialitate în conformitate cu specificul activităţii reglementărilor legale în vigoare, pentru care termenul de valabilitate a expirat, în conormitate cu art.9 alin 3 , din prezentul regulament.
 6. Contractul de închiriere şi/sau extras CF de data recentă.
 7. Acord de Funcţionare.
 8. Dovada achitării taxei de viză.
 9. Dovada achitării tututror datoriilor faţă de bugetul local.