•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotărârea nr. 8/2015

StemaRO

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E

privind  aprobarea prelungirii contractului de asociere in participatiune cu SC A-Z SYSTEM SRL

 pe perioada de valabilitate a permisului de exploatare a carierei Plenita

 

Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data de 05.03.2015 analizand adresa nr. 24 din 03.02.2015 a SC A-Z SISTEM SRL, inregistrata  sub nr.  6957 din 03.02.2015, prin care solicita prelungirea contractului de asociere in participatiune pe perioada de valabilitate a permisului de exploatare a carierei Plenita si expunerea de motive a primarului comunei Plenita inregistrata sub nr. 7447 din 27.02.2015;

In baza prevederilor  art. 4 din Contactul de Asociere in Participatiune nr. 6986 din 05.02.2013;

In baza prevederilor  art. 1949 – 1954 din noul Cod civil –Legea nr.287/2009- republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.36 alin (2) lit. „c” si alin (7) lit. „a” din Legea nr.215/2001 – republicata- privind  admninistratia publica locala;

 H O T A R A S T E

 

Art.1. Consiliulul Local al comunei Plenita aproba prelungirea Contractului de Asociere in Participatiune, nr. 6986 din 05.02.2013, incheiat cu S.C. A-Z SYSTEM S.R.L, in vederea excavarii si valorificarii  pietrisului si nisipului din cariera Plenita (Tarlaua 128, parcela 1037/4) pe perioada de valabilitate a permisului de exploatare a carierei Plenita, respectiv 30.08.2015.

Art.2. Se imputerniceste primarul comunei Plenita, dl. Mihai Puiu Calafeteanu, sa semneze Actul aditional la Contractul de Asociere in Participatiune intre Consiliul Local Plenita si  S.C. A-Z SYSTEM S.R.L. nr. 6986 din 05.02.2013 potrivit art.1 la prezenta hotarare.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ,

Radu Constantin                                      SECRETAR  Adrian Marian

Plenita: 05.03.2015

Nr.8