•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Hotărârea nr. 9/2015

StemaRO

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

COMUNA PLENITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E

Privind aprobarea inchirierii unui teren apartinand consiliului local

 

Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data de 05.03.2015, analizand cererea inregistrata cu nr. 6266 din 12.01.2015, prin care se solicita inchirirea unui teren apartinand consiliului local in vederea exploatarii nisipului si pietrisului din carirera Plenita;

In temeiul prevederilor art.36 alin (5) lit.a si art.45 din  Legea nr.215/2001 a admninistratiei publice locale, republicata;

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba inchirierea terenului in suprafata de 10.000 mp, apartinand consiliului local, situat in Cariera Plenita, T nr.128, parcela 1037/5, in vederea exploatarii nisipului si pietrisului din carirera Plenita, in conditiile legii.

Art.2.  Pretul de pornire la licitatie este de 1 euro/mp/an.

Art.3. Se aproba contractul cadru de inchiriere prevazut in anexa nr. 1. parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. Primarul comunei impreuna cu aparatul de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ,

Radu Constantin                                       SECRETAR  Adrian Marian

 

Plenita: 05.03.2015

Nr.9

 

 

Anexa nr.1 la HCL nr.9 din 05/03.2015

CONTRACT DE INCHIRIERE

 nr.______/_____________________

I. PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract s-a incheiat intre:

1. Consiliul Local Plenita, cu sediul in Plenita, str.Traian nr. 34,  judetul Dolj, cod fiscal4332266 cont ________________________________ deschis la Trezoreria Calafat, reprezentat prin dl. Calafeteanu Mihai- Puiu, avand functia de PRIMAR, in calitate de LOCATOR, pe de o parte,
si
2. S.C.____________________________ S.R.L. cu  sediul in ______________, str. __________________, nr.____, judetul________, inmatriculata la O.R.C. sub nr. ___/___________/______________, telefon/fax: ________________, cod fiscal (CUI) _______________________, avand contul nr. ________________________________ deschis la _______________________________________, reprezentata prin ,_________________________________, in calitate de LOCATAR, pe de alta parte, de comun acord, s-a incheiat prezentul contract de inchiriere.

            II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. Primul in calitate de LOCATOR, denumit in continuare proprietar, inchiriaza, iar al doilea in calitate de LOCATAR, denumit in continuare chirias, ia cu chirie suprafata de 10.000 mp,  teren situata in Cariara Plenita, T.128 parcela 1037/5, in vederea exploatarii  pietrisului si nisipului din subsolul acesteia.
Art.1.1.Predarea-primirea suprafetei inchiriate, este consemnata in procesul-verbal care face parte integranta din prezentul contract.

      III. TERMENUL

Art.2. Termenul inchirierii este de 10 ani, cu incepere de la data procesului-verbal mentionat la Art.1.1 din prezentul contract, cu posibilitatea prelungirii prin incheierea unui act aditional la acest contract, pe o noua perioada stabilita prin negocieri, cu cel putin 30 zile inainte de expirarea termenului.

IV. PRETUL SI PLATA CHIRIEI

Art.3. Chiria pentru folosirea terenului inchiriat care fac obiectul prezentului contract, este de __ euro /mp/an, la care se adauga livrarea gratuita catre proprietar, pentru fiecare an de exploatare, a cantitatii de 1500 mc pietris/nisip,  pentru drumurile comunale cu transportul chiriasului  in intervalul martie – octombrie ale fiecarui an la date satabilite de comun acord.

Art.4. Plata chiriei se va face in lei, la cursul de schimb leu/euro, din ziua platii.

Art.5. Plata chiriei se face in patru rate egale, in ultima zi lucratoare  a trimestrului in curs, in numerar la casieria proprietarului sau prin virament in contul __________­­­­­­­_________________ deschis la Trezoreria Calafat .
Art.6. Neplata chiriei  in cuantumul si la termenele stabilite conform prevederilor art.3-5 din prezentul contract, autorizeaza pe proprietar sa solicite penalitati de 0,15% din suma datorata pentru fiecare zi de intarziere.

Art.7.1 Neplata chiriei pentru doua trimestre consecutive atrage rezilierea unilaterala a contractului si evacuarea chiriasului fara somatie.

Art.7.2.. Nelivrarea pietrisului/nisipului in conditiile aratate la art. 3 atrage rezilierea unilaterala a contractului si evacuarea chiriasului fara somatie.

            V. OBLIGATIILE PROPRIETARULUI

Art.8. Sa predea chiriasului  terenul prevazut la art.1 in stare corespunzatoare folosintei pentru care au fost inchiriat.

Art.9. Sa asigure folosinta bunului inchiriat pe tot timpul contractului, garantand pe chirias contra viciilor si contra tulburarii folosintei acestuia.

Ar.10. Sa acorde un termen de gratie de 3 luni de la data semnarii prezentului contract pentru plata chiriei si livrarea pietrisului in cuantumul si cantitatea aratata la art.3 din prezentul contract.

            VI.OBLIGATIILE CHIRIASULUI

Art.11.1. Sa obtina Permisul de exploatare eliberat de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale precum si toate celelalte avize si acorduri pentru activitatea de expoatare a carierei in vederea extragerii pietrisului si nisipului.

Art.11.2. Sa notifice proprietarul cu privire la obtinerea permisului de exploatare si sa solicite eliberarea autorizatiei de construire la data obtinerii acestuia.

Art.12. Sa se supuna controalelor efectuate de proprietar si/sau de organele abilitate de lege, privind modul in care chiriasul respecta profilul activitatii care face obiectul contractului, precum si normele de protectie a mediului.

Art.13. Sa foloseasca bunul inchiriat care fac obiectul prezentului contract, potrivit destinatiei acestuia, potrivit art.1 din prezentul contract.

Art.14. Sa plateasca contravaloarea chiriei in cuantumul si la termenele prevazute la art.3-5 si/sau penalitati/daune in conditiile prevazute la art.6 din prezentul contract.

Art.15. Sa livreze proprietarului catitatea de pietris/nisip in conditiile aratate la art. 3 din prezentul contract.

Art.16. Sa nu introduca sau sa nu depoziteze pe terenul inchiriat orice materii prime sau materiale interzise de lege.

Art.17. Sa nu subinchirieze in tot sau in parte bunul care face obiectul prezentului contract sau sa le cesioneze unui tert, ori sa le constituie garantie in caz de faliment sau angajari de credite.

Art.18. Chiriasul poarta intrega raspundere pentru modul in care exploateaza cariera, achita redeventele datorate statului si respecta conditiile de mediu.

Art.19. La expirarea contractului, sa restituie bunul inchiriat, in starea in care le-a primit.

            VII. ALTE CLAUZE

Art.20. La incetarea raporturilor contractuale, se va incheia un act care sa reglementeze modul de stingere a tuturor obligatiilor intre parti.

Art.21.Ambele parti au obligatia respectarii confidentialitatii contractului al datelor, al documentelor si informatiilor considerate ca atare in procesul-verbal de predare-primire, precum si a completarilor ulterioare, aduse de parti.

            VIII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art.22. Prezentul contract are puterea de lege pentru partile contractante.

Art.23. Pentru neexercitarea in totalitate sau in parte, ori pentru executarea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in acest contract, partea in culpa datoreaza penalitati si/sau daune interese prevazute la art.6 din prezentul contract.

Art.24. Neexecutarea sau incalcarea culpabila de catre chirias a urmatoarelor obligatii contractuale este sanctionata cu rezilierea de plin drept a contractului si plata de daune potrivit art.6 din prezentul contract.

Art.25. De asemenea, contractul se reziliaza de drept, in cazul in care chiriasul da faliment, se declara falit, se emite Ordin de executare impotriva lui si intra in lichidare.

Art.26. Rezilierea contractului se va comunica in scris celeilalte parti, cu 15 zile inainte.  Termenul de 15 zile decurge de la data oficiului postal, aplicata pe scrisoarea care notifica rezilierea.

Art.27. Forta majora, asa cum este definita de lege, apara de raspundere partea care o invoca, cu conditia ca aceasta sa anunte in scris, in termen de 5 zile cealalta parte, despre aparitia si incetarea fortei majore.
Art.28. Dispozitiile legale ulterioare, care eventual vor fi in contradictie cu prevederile prezentului contract, vor modifica de drept prevederile sale.

            IX. LITIGII

Art.29. Eventualele neintelegeri cu privire la inchiriere, refuzul contractarii sau derularii contractului, vor fi solutionate de catre parti prin conciliere directa la locul si termenele cuvenite de comun acord. In cazul solutionarii acestora, actul incheiat si semnat de reprezentantii legali ai partilor, face parte integranta din contract, fiind asimilabil actului aditional.

Art.30. In cazul nesolutionarii, pe cale amiabila a neintelegerilor, acestea vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti de drept comun competente.

            X. DISPOZITII FINALE

Art.31.Anexele fac parte integranta din prezentul contract.

Art.32..Prezentul contract constituie instrumentul juridic probatoriu pentru solutionarea eventualelor litigii dintre partile contractante.

Art.33.Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, semnate de reprezentantii legali ai partilor contractante, cate unul pentru fiecare parte, ambele avand aceeasi forta juridica.

Incheiat astazi._____________, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, ambele cu valoare de original.

LOCATOR                                                                                     LOCATAR