•  

  SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
 • Failure notice from provider:
  Connection Error:http_request_failed

Eliberarea certificatului de casatorie

Eliberarea, la cerere, a certificatelor de căsătorie

Certificatele de stare civilă se eliberează persoanelor îndreptăţite, odată cu întocmirea unui act în registrele de stare civilă – căsătorie – sau ulterior, pe baza cererii depuse de titular sau de alte persoane îndreptăţite; prin alte persoane îndreptăţite – în înţelesul legii, sunt asimilaţi:

 •  reprezentanţii legali

Solicitarea eliberării certificatelor se poate face:

 • la primăria care are în păstrare registrele în care au fost înregistrate actele;
 • la primăria locului de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului.

ACTE NECESARE

Cerere tip, se obţine de la ghişeu – se semnează în momentul depunerii ;

Act identitate titular sau persoana împuternicită, original şi copie xerox ;

Chitanţa privind contravaloarea taxei de eliberare.

Condiţii:
solicitantul să aibă asupra sa un ACT DE IDENTITATE – VALABIL, care poate fi:

1. Pentru cetăţenii români cu domiciliul în România:

 • buletinul/ cartea de identitate/ cartea de identitate provizorie*

În cazul cetăţenilor români cu domiciliul în ţară, când aceştia solicită eliberarea unui certificat de stare civilă şi nu au asupra lor un act de identitate – valabil, vor fi îndrumaţi ca, în prealabil, să se prezinte la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor (unde au avut ultimul domiciliu) pentru eliberarea unei cărţi de identitate provizorii, numai după aceea vor putea obţine eliberarea certificatului

2. Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate:

 • paşaportul turistic sau titlu de călătorie.

3. Pentru cetăţenii străini:

 • paşaportul turistic (cu viză română – dacă este cazul).
 • actul de identitate cu care a intrat în România (pentru cetăţenii membri ai U.E.)

Notă – persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care au acte de stare civilă înregistrate la Plenita , pot solicita procurarea certificatelor astfel:

 • personal
 • pe cale diplomatică (la Consulatul României din ţara în care trăiesc)
 • prin împuternicit, cu procură specială

Pe baza actelor de stare civilă se eliberează:

 • certificatul de căsătorie – unuia dintre soţi.

Certificatul de stare civilă se poate elibera şi altei persoane împuternicite (de titular) – prin procură specială*
* – sunt necesare anumite explicaţii în legătură cu ÎMPUTERNICIREA – obiectul mandatului constă în obţinerea de către împuternicit, în numele şi pe seama titularului dreptului, a unor certificate de stare civilă.

În raport de puterile conferite, în cazul obţinerii certificatelor de stare civilă, mandatul poate fi doar unul special.

PROCURA SPECIALĂ – mandatul este special când împuternicirea se dă pentru un singur act sau pentru mai multe acte juridice anume determinate.
Indiferent de întinderea mandatului (special sau general), persoana împuternicită nu poate depăşi limitele puterilor care i-au fost conferite.

Situaţii deosebite:
Când certificatul este solicitat în folosul unei persoane grav bolnave, netransportabile, procurarea se poate face şi de către alte persoane, cu aprobarea primarului, sens în care se va prezenta:

 • act identitate titular;
 • act identitate solicitant;
 • adeverinţă medicală care să ateste că titularul este bolnav, netransportabil.