•  

  SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
 • Failure notice from provider:
  Connection Error:http_request_failed

Schimbarea numelui pe cale administrativă

Cadrul legal este stipulat de Ordonanţa Guvernului României nr. 41/2003 – privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

„Cetăţenii români pot obţine pentru motive temeinice schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie şi a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea.”

Sunt considerate ca intemeiate cererile de schimbare a numelui în urmatoarele cazuri:
a) când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod;
b) când persoana în cauză a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care doreşte să îl obtină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum şi asupra faptului că este cunoscută în societate sub acest nume;
c) când, din neatenţia ofiţerilor de stare civilă ori ca urmare a necunoaşterii reglementărilor legale în materie, au fost efectuate menţiuni greşite în registrele de stare civilă ori au fost eliberate certificate de stare civilă cu nume eronate, în baza cărora au fost eliberate alte acte;
d) când persoana în cauză are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regulă reunite, şi doreşte schimbarea acestuia;
e) când persoana în cauză poartă un nume de familie de provenienţă straină şi solicită să poarte un nume românesc;
f) cand persoana şi-a schimbat numele de origine străina într-un nume românesc, pe cale administrativă, şi doreşte să revină la numele dobândit la naştere;
g) când părinţii şi-au schimbat numele pe cale administrativă, iar copiii solicită să poarte un nume de familie comun cu al parinţilor lor;
h) când persoana în cauză solicită să poarte un nume de familie comun cu al celorlalţi membri ai familiei, nume care a fost dobândit ca urmare a adopţiei, a menţinerii numelui la căsătorie, a stabilirii filiaţiei ori a unor schimbări de nume aprobate anterior pe cale administrativă;
i) cand soţii au convenit cu ocazia încheierii căsătoriei să poarte numele de familie reunite şi ambii solicită schimbarea acestuia pe cale administrativă, optând pentru numele de familie dobândit la naştere de către unul dintre ei ori să revină fiecare la numele avut anterior căsătoriei;
j) când persoana în cauză face dovada că a fost recunoscută de către părinte ulterior înregistrării naşterii, însă, întrucât nu a sesizat instanţa pentru încuviinţarea purtării numelui de familie al acestuia în timpul vieţii, nu există altă posibilitate de dobândire a numelui părintelui decât pe cale administrativă;
k) când prenumele purtat este specific sexului opus;
l) când persoanei i s-a încuviintat schimbarea sexului prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă şi solicită să poarte un prenume corespunzător, prezentând un act medico-legal din care să rezulte sexul acesteia;
m) alte asemenea cazuri temeinic justificate.

Sunt de asemenea considerate justificate şi cererile de schimbare a numelui în urmatoarele cazuri:
a) când persoana în cauză a adoptat minori şi doreşte ca aceştia să poarte un alt prenume;
b) când căsătoria a încetat prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi, iar soţul supravieţuitor solicită să revină la numele de familie purtat anterior căsătoriei ori la numele de familie dobândit la naştere;
c) când în urma divorţului un fost soţ revine la numele de familie purtat anterior şi care provine dintr-o altă căsătorie, de asemenea desfăcută prin divorţ, şi doreşte să poarte numele dobândit la naştere;
d) când în urma încetării căsătoriei prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi celălalt soţ se recăsătoreşte şi, ca urmare a desfacerii acestei căsătorii, acesta doreşte să poarte numele de familie dobândit la naştere;
e) când fostul soţ doreşte să poarte numele de familie pe care l-a avut în căsătorie, pentru a avea un nume comun cu copiii încredinţaţi spre creştere şi educare, cu consimţământul fostului soţ, dat în formă autentică;
f) când părinţii au divorţat, iar copiii încredinţaţi spre creştere şi educare unuia dintre părinţi, care a revenit la numele de familie avut anterior căsătoriei, solicită să poarte numele de familie al acestuia;
g) când s-a desfăcut adopţia unei persoane căsătorite care are copii minori şi în urma desfacerii adoptiei persoana în cauză revine la numele de familie avut înainte de adopţie;
h) când unul dintre soţi, la încheierea căsătoriei, a luat numele de familie al celuilalt soţ, nume pe care acesta l-a dobândit prin adopţie, iar ulterior încheierii căsătoriei are loc desfacerea adoptiei.

Procedura:
Cererea de schimbare a numelui, trebuie să fie întemeiată (cu unul din motivele descrise mai sus) şi se depune la Serviciul de Stare Civilă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul.
Pentru cetăţeanul român cu domiciliul în străinătate (C.R.D.S.) cererea se depune la primăria ultimului domiciliu avut în ţară, iar dacă nu a avut niciodată domiciliul în România – la Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

Cererea de schimbare a numelui trebuie însoţită de următoarele acte:

 • Copii legalizate de pe certificatele de stare civilă;
 • Un exemplar al Monitorului Oficial al României, partea a III-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an*
 • Consimţământul dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul numelui de familie comun, purtat în timpul căsătoriei sau al celuilalt părinte în cazul schimbării numelui şi/sau a prenumelui pentru copilul minor;
 • Cazierul judiciar al solicitantului;
 • Cazierul fiscal al solicitantului – de la Administraţia financiară, iar pentru persoanele cu statut de cetăţean român cu domiciliul în străinătate (C.R.D.S.) se va solicita o declaraţie dată în formă autentică pe propria răspundere, din care să rezulte dacă au sau nu datorii faţă de statul român.
 • Copii acte de identitate ale solicitantului respectiv persoanelor care-şi dau consimţământul.

*Cererea de schimbare a numelui se publică în M.O. al României, Partea a III-a prin grija şi pe cheltuiala petiţionarului.

Cererea tip, necesară publicării în Monitorul Oficial, se obţine de la Serviciul de Stare Civilă şi va fi vizată de ofiţerul stării civile.
(cererea vizată şi însoţită de copii ale certificatelor de stare civilă şi cărţii de identitate se trimite, fie direct – prin poştă, fie prin intermediar la R.A. Monitorul Oficial)

În termen de 30 de zile de la publicarea extrasului în M.O. orice persoană interesată poate face opoziţie la aceste cereri, mai puţin în situaţia în care solicitantul cere schimbarea numelui pentru expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod.

Termenul de soluţionare
– aprox. 60 de zile

Dacă cererea de schimbare a numelui a fost admisă solicitantul va fi înştiinţat, urmând ca în termen de 90 de zile să se prezinte pentru achitarea unei taxe extrajudiciare de timbru de 11 lei şi pentru depunerea certificatelor de stare civilă (naştere, căsătorie şi naştere ale copiilor minori) în original, completează cereri individuale pentru obţinerea fiecărui certificat de stare civilă cu numele/prenumele nou potrivit dispoziţiei.
După obţinerea noilor certificate de stare civilă petentul este îndrumat să se adreseze Serviciului de Evidenţă a Persoanelor în vederea obţinerii unei noi cărţi de identitate potrivit noilor certificate şi a dipoziţiei de schimbare de nume.

Dacă cererea de schimbare a numelui a fost respinsă, dispoziţia de respingere se comunică în termen de 10 zile de la emitere, direct solicitantului, care poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.