•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Transcrierea actelor de naştere

TRANSCRIEREA sau ÎNSCRIEREA în registrele de stare civilă române a faptelor şi actelor de stare civilă petrecute în străinătate, apartinand cetatenilor  români aflati in strainatate.

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite la autorităţile străine, au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române.
transcrierea/înscrierea actelor de stare civilă, procurate din străinătate, aparţinând cetăţenilor români, se efectuează la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale româniei, sau în ţară, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor.

Cetăţenii români AU OBLIGAŢIA ca în termen de 6 LUNI DE LA ÎNTOARCEREA ÎN ŢARĂ sau de la primirea din străinătate a certificatului, să ceară transcrierea acestor acte la Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/Primăria locului de domiciliu (unde are/a avut domiciliul în ţară).

ACTE NECESARE TRANSCRIERII – certificatului de NAŞTERE

1. Certificatul / Extrasul de naştere, eliberat de autorităţile din străinătate, în care să fie trecute numele şi prenumele copilului, data naşterii locul naşterii, sexul copilului, datele părinţilor – original şi copie xerox.

Documentele administrative emise de autorităţile străine precum şi traducerile acestora care sunt făcute la un notar public din străinătate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: – documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga la care România a aderat, trebuie să aibă aplicată APOSTILA (se aplică pe spatele certificatului sau o anexă la certificat, în străinătate, de regulă la Prefectură sau Tribunal); – documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate; – documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute mai sus, se supralegalizează în conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992.

2. Traducerea legalizată a certificatului/extrasului de naştere, efectuată în România sau în străinătate – în original şi copie xerox;

3. Cărţile de identitate ale părinţilor pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţară, paşapoartele pentru părinţii cetăţeni români cu domiciliul în străinătate – copii xerox şi original (în acest din urmă caz este necesară dovada ultimului domiciliu în ţară, care se solicită la Serviciul public comunitar local de Evidenţă a Persoanelor), actul/cartea de identitate/paşaportul (pentru părintele cetăţean străin) precum şi traducere legalizată după caz. Persoanele care fac dovada cetăţeniei române cu certificatul de depunere a jurământului de credinţă eliberat de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor cetăţeneşti, adresează cererea de transcriere la Direcţia de stare civilă – sector 1 Bucureşti. Persoanele care se legitimează cu permis de şedere permanentă eliberat de Oficiul Român pentru Imigrări, care atestă domiciliul în România, vor adresa cererea primarului unităţii administrativ-teritoriale a localităţii de domiciliu, potrivit datelor înscrise în permis;

4. Certificatul de căsătorie al părinţilor, certificatele de naştere/deces ale părinţilor, sentinţele de divorţ, precum şi traduceri legalizate, după caz – original şi copie xerox ;

5. În cazul în care părinţii minorului au domicilii diferite, părintele care solicită transcrierea dă o declaraţie autentificată (la notar public, ambasadă sau consulat) sau în faţa ofiţerului de stare civilă, după caz;

6. În cazul în care în certificatul/extrasul de naştere străin prezentat, nu există rubrica referitoare la sexul minorului, părintele care solicită transcrierea dă o declaraţie autentificată în acest sens (la notar public, ambasadă sau consulat) sau în faţa ofiţerului de stare civilă, după caz.

Solicitarea de transcriere a certificatului de naştere al minorului/titularului se poate face:

1. PERSONAL – unul dintre părinţi
2. PRIN ÎMPUTERNICIT LEGITIMAT

  •  cu procură specială autentificată făcută la notar public în ţară;
  • cu procura speciala făcută în străinătate – la notar public în limba oficială a ţării respective (obligatoriu APOSTILLATĂ/SUPRALEGALIZATĂ, după caz, şi tradusă în ţară prin traducere legalizată), la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României

3. PRIN ÎMPUTERNICIRE AVOCAŢIALĂ

4. Minorii peste 14 ani solicită transcrierea în nume propriu, asistaţi de unul din părinţi sau după caz de tutore. Dacă părinţii au domicilii diferite, primăria competentă poate fi oricare dintre cele 2 primării pe raza cărora au domiciliul părinţii minorului.

5. Pentru persoanele care nu au împlinit 18 ani, ai căror părinţi au domiciliul în străinătate, cererea se depune la Direcţia de stare civilă Sector 1 Bucureşti.

6. Pentru cetăţenii români peste 18 ani, cu domiciliul în străinătate, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut în ţară (cu avizul serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor), iar dacă nu au avut domiciliul în România, primarului sectorului 1 Bucureşti (cu avizul prealabil al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Bucureşti).