•  

  SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
 • Failure notice from provider:
  Connection Error:http_request_failed

Calafeteanu Liviea-Daniela

Referent S.P.C.L.E.P. Plenita


I.  IDENTIFICAREA POSTULUI

1. Compartimentul :  Consiliul Local Pleniţa – S.P.C.E.P. Pleniţa

2. Denumirea şi codul postului : Referent

3. Poziţia postului în statul de organizare :  

4. Relaţii cu alte posturi :

     relaţii ierarhice / funcţionale / de control :

 • este subordonat Secretarului comunei;
 • colaborează cu D.P.C.E.P. Dolj, B.J.A.B.D.E.P. Dolj, S.P.C.E.E.P.S. Dolj , cu structurile  Poliţiei Pleniţa ,cu alte structuri ale M.A.I. pe plan local precum şi cu autorităţile administraţiei  publice locale ;
 • controlează activitatea desfăşurată de lucrătorii Serviciului, în limitele competenţei;

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului :

 •  desfăşoară activităţi de organizare , coordonare, planificare, rezolvarea lucrărilor la nivelul serviciului ;
 •  execută şi alte activităţi la ordinul şefilor ierarhici.

II.  ATRIBUŢII CONFORM FIŞEI POSTULUI

Descrierea sarcinilor, indatoririlor si responsabilitatilor postului

 • Avizează cererile pentru eliberare acte de identitate, înscrierea menţiunilor de stabilire a reşedinţei şi semnează cărţile de identitate provizorii completate;
 • Intocmeşte, păstrează, tine evidenta si eliberează, in sistem de ghişeu unic, certificatele de stare civila, cartile de identitate si cartile de alegator;
 • Pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor si sarcinilor din competenta, răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor si instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidenta a persoanelor;
 • Inregistrează toate cererile, in registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, in conformitate cu prevederile metodologice de lucru;
 • Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare si  înscrise in formularele necesare eliberării actelor de identitate;
 • Colaborează cu formaţiunile de politie organizând in comun acţiuni n vederea identificării persoanelor nepuse in legalitate pe linie de evidenta a populaţiei, precum si a celor urmărite in temeiul legii;
 • Inmaneaza actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;
 • Actualizează Registrul Naţional de Evidenta a Populaţiei cu informaţiile din cererile cetăţenilor pentru eliberarea actului de identitate, precum si din comunicările autorităţilor publice prevăzute de lege;
 • Desfasoara activitati de primire, examinare  si rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;
 • Asigura colaborarea si schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., in scopul realizării operative si de calitate a sarcinilor comune ce le revin, in temeiul legii;
 • Formulează propuneri pentru imbunatatirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;
 • Iîntocmeşte situaţii statistice, sinteze ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial si anual, in cadrul serviciului, precum si procese verbale de scădere din gestiune;
 • Răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire si păstrare a arhivei specifice;
 • Soluţionează cererile formaţiunilor operative din  M.A.I., S.R.I., S.P.P., Justiţie, Parchet, M.Ap.N., persoane fizice si juridice, privind verificarea si identificarea persoanelor fizice;
 • Organizează, asigura conservarea si utilizează, in procesul muncii, evidentele locale;
 • Acorda sprijin in vederea identificării operative a persoanelor internate in unitatii sanitare, ce nu poseda asupra lor acte de identitate;
 • Constată contravenţiile si aplică sancţiunile contravenţionale pe linie de evidenţă a persoanelor.
 • Asigura înregistrarea intrării/ieşirii tuturor documentelor si clasarea acestora in vederea arhivarii;
 • Repartizează corespondenta, o preda după executarea operaţiunilor de înregistrare in registrele special destinate;
 • Expediază corespondenta;
 • Efectuează deplasări curente la B.J.A.B.D.E.P. Dolj si S.P.C.E.E.P.S. Dolj  pentru a duce loturile de producţie si a ridica actele de identitate si paşapoartele produse
 • Asigura securitatea documentelor serviciului.
 • Asigură protecţia datelor cu caracter personal;
 • Gestionează fişele de evidenţă locală.